Úřední deska

Vyvěšeno Číslo jednací Jméno Soubor
26.11.2020 180 EX 1088/16-94 Jiří Jeřábek
Oznámení pro vyvěšení na úřední desce podle § 50 odst. 2 o.s.ř.
26.11.2020 180 EX 6272/10-78 IVAN RADA
Oznámení pro vyvěšení na úřední desce podle § 50 odst. 2 o.s.ř.
26.11.2020 180 EX 8193/12-41 LUKÁŠ NOVÁK
Oznámení pro vyvěšení na úřední desce podle § 50 odst. 2 o.s.ř.
26.11.2020 180 EX 14590/10-135 MILAN KLIMEŠ
Oznámení pro vyvěšení na úřední desce podle § 50 odst. 2 o.s.ř.
23.11.2020 180 EX 18987/11-51 MICHAL HOVORKA
Oznámení pro vyvěšení na úřední desce podle § 50 odst. 2 o.s.ř.
19.11.2020 180 EX 7788/07-143 ČEZ Prodej
Předvolání k rozvrhovému jednání
19.11.2020 180 EX 3231/10-709 ČEZ Prodej
Předvolání k rozvrhovému jednání
18.11.2020 180 EX 3319/16-141 Pitambera s.r.o.
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
17.11.2020 180 EX 433/10-389 Československá obchodní banka
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
13.11.2020 180 EX 724/18-257 ŠkoFIN s.r.o.
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
05.11.2020 180 EX 16481/09-119 IFIS investiční fond
Předvolání k rozvrhovému jednání
04.11.2020 180 EX 20/17-181 Českomoravská stavební spořitelna
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
03.11.2020 180 EX 9322/06-134 ČEZ Prodej
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
03.11.2020 180 EX 3321/20-20 RENATA ANGELA ČERNÁ
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
30.10.2020 180 EX 3788/20-21 ZDENĚK LUDVÍK
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
27.10.2020 180 EX 7226/10-83 SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD
Dražební vyhláška
19.10.2020 180 EX 9874/11-217 Český Triangl
Předvolání k rozvrhovému jednání
13.10.2020 180 EX 3093/11-120 Šestý uzavřený investiční fond
Dražební vyhláška

Jak standardně funguje exekuční proces v našem pojetí

1. Příprava a sepsání exekučního návrhu

 • Připravíme pro vás exekuční návrh.
 • Připravíme scoring dlužníka a analýzu a predikci výsledků vymáhacího procesu.
 • Nasvítíme vám všechna zákoutí procesu exekuce, poradíme, jak postupovat.

2. Vytěžíme všechny informační kanály

Po přijetí pověření od soudu přistoupíme k zjišťování veškerého majetku povinného (prostřednictvím lustrací a žádostí o součinnost). Během 24 hodin zablokujeme bankovní účty, nemovitosti, mzdy, movitý majetek atd. Prověřujeme zejména:

 • Centrální registr obyvatel,
 • Centrální registr cizinců,
 • Česká správa sociálního zabezpečení,
 • Katastr nemovitostí,
 • ministerstvo financí,
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna,
 • Obchodní rejstřík,
 • součinnosti na banky,
 • administrativní registr subjektů,
 • prověření společného jmění manželů,
 • Centrální registr vozidel

Dále odešleme Dobrovolnou výzvu spolu s Vyrozuměním o zahájení exekuce povinnému, přičemž platí že:

 • Od doručení vyrozumění o zahájení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem
 • Od tohoto doručení běží povinnému lhůta 30 dnů na dobrovolné splnění vymáhané povinnosti (snížené náklady exekuce)

V této fázi zároveň prověřujeme veškeré známé adresy povinného s cílem zjistit jeho aktuální pobyt. Stále hledáme alternativní cesty ke zjištění a blokaci odkloněného a skrytého majetku.

3. Postihneme majetek povinného

Po doručení Dobrovolné výzvy povinnému a po uplynutí 30 denní lhůty pro dobrovolné plnění přistupujeme k faktickým krokům provedení exekuce.

Peněžité plnění:

 • Srážky ze mzdy a jiných příjmů
 • Přikázání pohledávky
 • Prodej movitých a nemovitých věcí
 • Postižení závodu
 • Správa nemovité věci
 • Pozastavení řidičského oprávnění

Nepeněžité plnění:

 • Vyklizení
 • Odebrání věci
 • Rozdělení společné věci
 • Provedení prací a výkonů

4. Telefonujeme povinným a vymáháme na místě

 • Lustrujeme unikátní databáze s cílem nalézt veškeré kontakty na povinného.
 • S telefonním vymáháním začínáme neprodleně po uplynutí lhůty k dobrovolnému plnění.
 • Monitorujeme chování dlužníka, abychom zamezili odkloňování majetku.
 • Naší prioritou je, aby dlužník uhradil pohledávku v plné výši.
 • Pokud nelze, nastavíme povinnému splátkový kalendář.
 • Dlužníka upozorňujeme SMS zprávou před blížící se splatností každé splátky.

5. Dražíme movité i nemovité věci povinného

Movitý majetek

Hodnotné movité věci jsou sepsány a odvezeny do našeho skladu, kde vykonavatel (případně znalec) provede odhad jejich ceny a vede dražbu. Všechny dražby jsou transparentně zveřejňovány na Portálu dražeb. Movité věci lze dražit buď jednotlivě, nebo jako soubor věcí (běžnější způsob) a nejnižší podání je určeno částkou ve výši 1/3 odhadní ceny.

Nemovitý majetek

Předmětem dražby nemovitých věcí jsou zejména pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem (domy, budovy, garáže atd.), byty a i nebytové prostory. Nemovité věci předáme ke znaleckému ocenění, vydáme usnesení o ceně a dražební vyhlášku. Dražíme on-line prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz.
Dražba se koná v den a hodinu určené soudním exekutorem v dražební vyhlášce. Dražební vyhláška je zveřejněna na těchto webových stránkách:

Dražební vyhlášku naleznete také na naší úřední desce.
Po úspěšné dražbě a právní moci usnesení o příklepu vypracováváme rozvrh, na základě kterého je pohledávka uspokojena.

6. Zašleme peníze na Váš účet

Vypořádání na účet oprávněného probíhá dle smluvně určených podmínek (pokud není uzavřena smlouva, probíhá podle podmínek stanovených v zákoně). Nedohodneme-li se jinak, zajistíme Vám, po odpočtu nákladů exekuce, výplatu celé vymožené pohledávky. V případě, že povinný hradí svůj dluh postupně, vypořádáváme průběžně na Váš účet.
Svěřte se do péče profesionálům
Mám zájem o vymáhání mé pohledávky