Úřední deska

Vyvěšeno Číslo jednací Jméno Soubor
07.08.2020 180 EX 284/18-81 Česká spořitelna
Dražební vyhláška
06.08.2020 180 EX 12082/14-144 František Sauer
Usnesení o příklepu
06.08.2020 180 EX 12082/14-145 František Sauer
Výzva k vyčíslení pohledávek
04.08.2020 180 EX 1313/06-193 Petr Henzl
Usnesení
30.07.2020 180 EX 7825/13-86 Roman Kos
Dražební vyhláška
30.07.2020 180 EX 264/18-122 Antonín Němec
Usnesení
29.07.2020 180 EX 9874/11-171 René Havlík
Usnesení
24.07.2020 180 EX 3043/19-94 VÁCLAV PROKŠ
Oznámení o přihlášených pohledávkách
24.07.2020 180 EX 6273/12-504 Czech Communications Systems
Předvolání k rozvrhovému jednání
24.07.2020 180 EX 17534/08-468 FOLTAN a spol. insolvenční správce dlužníka TROPPAU INVEST LEASING
Předvolání k rozvrhovému jednání
24.07.2020 180 EX 17206/10-249 Komerční banka
Dražební vyhláška
23.07.2020 180 EX 10913/10-115 ELINA KALIŠOVÁ
Předvolání k rozvrhovému jednání
21.07.2020 180 EX 1629/20-26 ANDREA JELÍNKOVÁ
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
20.07.2020 180 EX 83/13-92 UZE s.r.o.
Dražební vyhláška
16.07.2020 180 EX 3043/19-91 Dopravní podnik hl. m. Prahy
Usnesení o příklepu
16.07.2020 180 EX 3043/19-92 Dopravní podnik hl. m. Prahy
Výzva k vyčíslení pohledávek
14.07.2020 180 EX 3534/06-227 Sampa Invest
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
14.07.2020 180 EX 1413/16-111 TOMÁŠ KVASNÍK
Oznámení o přihlášených pohledávkách
13.07.2020 180 EX 13037/14-15 Martin Kuklík
Usnesení
09.07.2020 180 EX 2460/15-115 Olga Vogelová
Oznámení o přihlášených pohledávkách

Jste věřitel? Zaručujeme Vám efektivní spolupráci.

1. Po podání Exekučního návrhu získáme Pověření od soudu

Na základě vykonatelného exekučního titulu je sepsán exekuční návrh. Exekuční proces je zahájen dnem doručení návrhu soudnímu exekutorovi. Následně požádáme exekuční soud o pověření a nařízení exekuce.

Současně s námi můžete uzavřít smlouvu, ve které budou specifikovány podmínky vedení exekuce.

2. Vytěžíme všechny informační kanály

Po přijetí pověření od soudu přistoupíme k zjišťování veškerého majetku povinného (prostřednictvím lustrací a žádostí o součinnost). Prověřujeme zejména:

 • Centrální registr obyvatel,
 • Centrální registr cizinců,
 • Česká správa sociálního zabezpečení,
 • Katastr nemovitostí,
 • ministerstvo financí,
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna,
 • Obchodní rejstřík,
 • součinnosti na banky,
 • administrativní registr subjektů,
 • prověření společného jmění manželů,
 • Centrální registr vozidel

Dále odešleme Dobrovolnou výzvu spolu s Vyrozuměním o zahájení exekuce povinnému, přičemž platí že:

 • Od doručení vyrozumění o zahájení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem
 • Od tohoto doručení běží povinnému lhůta 30 dnů na dobrovolné splnění vymáhané povinnosti (snížené náklady exekuce)

V této fázi zároveň prověřujeme veškeré známé adresy povinného s cílem zjistit jeho aktuální pobyt.

3. Postihneme majetek povinného

Po doručení Dobrovolné výzvy povinnému a po uplynutí 30 denní lhůty pro dobrovolné plnění přistupujeme k faktickým krokům provedení exekuce.

Peněžité plnění:

 • Srážky ze mzdy a jiných příjmů
 • Přikázání pohledávky
 • Prodej movitých a nemovitých věcí
 • Postižení závodu
 • Správa nemovité věci
 • Pozastavení řidičského oprávnění

Nepeněžité plnění:

 • Vyklizení
 • Odebrání věci
 • Rozdělení společné věci
 • Provedení prací a výkonů

4. Telefonujeme povinným a vymáháme na místě

S telefonním vymáháním začínáme neprodleně po uplynutí lhůty k dobrovolnému plnění. Při zahájení každého exekučního řízení lustrujeme unikátní databáze s cílem nalézt veškeré kontakty na povinného. Naší prioritou je, aby povinný uhradil pohledávku v plné výši. V případě, že celková úhrada není možná, nastavíme povinnému splátkový kalendář. Povinného pak upozorňujeme SMS zprávou před blížící se splatností každé splátky.

Díky našim zkušenostem z mobiliárních exekucí víme přesně, kdy daný spis posunout v průběhu exekučního řízení k mobiliární exekuci, aby bylo dosaženo maximální efektivity. Naši vykonavatelé jsou zkušení profesionálové, kteří osobně jednají s povinným o zaplacení dluhu, provádí místní šetření a soupis majetku všude, kde má povinný uloženy své věci.

5. Dražíme movité i nemovité věci povinného

Movitý majetek

Hodnotné movité věci jsou sepsány a odvezeny do našeho skladu, kde vykonavatel (případně znalec) provede odhad jejich ceny a vede dražbu. Všechny dražby jsou transparentně zveřejňovány na Portálu dražeb. Movité věci lze dražit buď jednotlivě, nebo jako soubor věcí (běžnější způsob) a nejnižší podání je určeno částkou ve výši 1/3 odhadní ceny.

Nemovitý majetek

Předmětem dražby nemovitých věcí jsou zejména pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem (domy, budovy, garáže atd.), byty a i nebytové prostory. Nemovité věci předáme ke znaleckému ocenění, vydáme usnesení o ceně a dražební vyhlášku. Dražíme on-line prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz.
Dražba se koná v den a hodinu určené soudním exekutorem v dražební vyhlášce. Dražební vyhláška je zveřejněna na těchto webových stránkách:

Dražební vyhlášku naleznete také na naší úřední desce.
Po úspěšné dražbě a právní moci usnesení o příklepu vypracováváme rozvrh, na základě kterého je pohledávka uspokojena.

6. Zašleme peníze na Váš účet

Vypořádání na účet oprávněného probíhá dle smluvně určených podmínek (pokud není uzavřena smlouva, probíhá podle podmínek stanovených v zákoně). Nedohodneme-li se jinak, zajistíme Vám, po odpočtu nákladů exekuce, výplatu celé vymožené pohledávky. V případě, že povinný hradí svůj dluh postupně, vypořádáváme průběžně na Váš účet.
Svěřte se do péče profesionálům
Mám zájem o vymáhání mé pohledávky

Zprostředkujeme Vám řešení pohledávek i prostřednictvím našich partnerů