Úřední deska

Vyvěšeno Číslo jednací Jméno Soubor
16.09.2019 180 EX 12423/10-123 DUŠAN VIZI
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
13.09.2019 180 EX 3751/19-124 Českomoravská stavební spořitelna
Dražební vyhláška
13.09.2019 180 EX 10333/09-68 Pražská energetika
Dražební vyhláška
11.09.2019 180 EX 1077/18-122 Město Kolín
Předvolání k rozvrhovému jednání
09.09.2019 180 EX 8446/19-17 MIROSLAV ČÍŽEK
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
06.09.2019 180 EX 14267/12-32 RADEK HUDÁK
Usnesení o ustanovaní opatrovníka
06.09.2019 180 EX 1745/05-199 ROMAN PETR
Předvolání k rozvrhovému jednání
05.09.2019 180 EX 1782/07-153 ČEZ Prodej
Předvolání k rozvrhovému jednání
04.09.2019 180 EX 9395/07-104 ČEZ Prodej
Dražební vyhláška
03.09.2019 180 EX 8178/19-10 DANA SEDLÁČKOVÁ
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
02.09.2019 180 EX 7181/10-315 Dagmara Kantorová
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
02.09.2019 180 EX 1789/18-95 Andrej Hanko
Oznámení o přihlášených pohledávkách
23.08.2019 180 EX 12315/14-126 FIXCREDIT MONEY s.r.o.
Dražební vyhláška
22.08.2019 180 EX 1789/18-86 Československá obchodní banka
Usnesení o příklepu
22.08.2019 180 EX 1789/18-87 Československá obchodní banka
Výzva k vyčíslení pohledávek
21.08.2019 180 EX 10044/08-112 Bohemia Faktoring
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
20.08.2019 180 EX 6845/10-211 Šestý uzavřený investiční fond
Usnesení
19.08.2019 180 EX 19065/08-377 Komerční banka
Předvolání k rozvrhovému jednání
31.07.2019 180 EX 6234/19-14 Mustafa Kadir
Usnesení o ustanovaní opatrovníka
31.07.2019 180 EX 1692/19-16 OLEG YAKIMOV
Usnesení o ustanovaní opatrovníka

Jste věřitel? Zaručujeme Vám efektivní spolupráci.

1. Po podání Exekučního návrhu získáme Pověření od soudu

Na základě vykonatelného exekučního titulu je sepsán exekuční návrh. Exekuční proces je zahájen dnem doručení návrhu soudnímu exekutorovi. Následně požádáme exekuční soud o pověření a nařízení exekuce.

Současně s námi můžete uzavřít smlouvu, ve které budou specifikovány podmínky vedení exekuce.

2. Vytěžíme všechny informační kanály

Po přijetí pověření od soudu přistoupíme k zjišťování veškerého majetku povinného (prostřednictvím lustrací a žádostí o součinnost). Prověřujeme zejména:

 • Centrální registr obyvatel,
 • Centrální registr cizinců,
 • Česká správa sociálního zabezpečení,
 • Katastr nemovitostí,
 • ministerstvo financí,
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna,
 • Obchodní rejstřík,
 • součinnosti na banky,
 • administrativní registr subjektů,
 • prověření společného jmění manželů,
 • Centrální registr vozidel

Dále odešleme Dobrovolnou výzvu spolu s Vyrozuměním o zahájení exekuce povinnému, přičemž platí že:

 • Od doručení vyrozumění o zahájení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem
 • Od tohoto doručení běží povinnému lhůta 30 dnů na dobrovolné splnění vymáhané povinnosti (snížené náklady exekuce)

V této fázi zároveň prověřujeme veškeré známé adresy povinného s cílem zjistit jeho aktuální pobyt.

3. Postihneme majetek povinného

Po doručení Dobrovolné výzvy povinnému a po uplynutí 30 denní lhůty pro dobrovolné plnění přistupujeme k faktickým krokům provedení exekuce.

Peněžité plnění:

 • Srážky ze mzdy a jiných příjmů
 • Přikázání pohledávky
 • Prodej movitých a nemovitých věcí
 • Postižení závodu
 • Správa nemovité věci
 • Pozastavení řidičského oprávnění

Nepeněžité plnění:

 • Vyklizení
 • Odebrání věci
 • Rozdělení společné věci
 • Provedení prací a výkonů

4. Telefonujeme povinným a vymáháme na místě

S telefonním vymáháním začínáme neprodleně po uplynutí lhůty k dobrovolnému plnění. Při zahájení každého exekučního řízení lustrujeme unikátní databáze s cílem nalézt veškeré kontakty na povinného. Naší prioritou je, aby povinný uhradil pohledávku v plné výši. V případě, že celková úhrada není možná, nastavíme povinnému splátkový kalendář. Povinného pak upozorňujeme SMS zprávou před blížící se splatností každé splátky.

Díky našim zkušenostem z mobiliárních exekucí víme přesně, kdy daný spis posunout v průběhu exekučního řízení k mobiliární exekuci, aby bylo dosaženo maximální efektivity. Naši vykonavatelé jsou zkušení profesionálové, kteří osobně jednají s povinným o zaplacení dluhu, provádí místní šetření a soupis majetku všude, kde má povinný uloženy své věci.

5. Dražíme movité i nemovité věci povinného

Movitý majetek

Hodnotné movité věci jsou sepsány a odvezeny do našeho skladu, kde vykonavatel (případně znalec) provede odhad jejich ceny a vede dražbu. Všechny dražby jsou transparentně zveřejňovány na Portálu dražeb. Movité věci lze dražit buď jednotlivě, nebo jako soubor věcí (běžnější způsob) a nejnižší podání je určeno částkou ve výši 1/3 odhadní ceny.

Nemovitý majetek

Předmětem dražby nemovitých věcí jsou zejména pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem (domy, budovy, garáže atd.), byty a i nebytové prostory. Nemovité věci předáme ke znaleckému ocenění, vydáme usnesení o ceně a dražební vyhlášku. Dražíme on-line prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz.
Dražba se koná v den a hodinu určené soudním exekutorem v dražební vyhlášce. Dražební vyhláška je zveřejněna na těchto webových stránkách:

Dražební vyhlášku naleznete také na naší úřední desce.
Po úspěšné dražbě a právní moci usnesení o příklepu vypracováváme rozvrh, na základě kterého je pohledávka uspokojena.

6. Zašleme peníze na Váš účet

Vypořádání na účet oprávněného probíhá dle smluvně určených podmínek (pokud není uzavřena smlouva, probíhá podle podmínek stanovených v zákoně). Nedohodneme-li se jinak, zajistíme Vám, po odpočtu nákladů exekuce, výplatu celé vymožené pohledávky. V případě, že povinný hradí svůj dluh postupně, vypořádáváme průběžně na Váš účet.
Svěřte se do péče profesionálům
Mám zájem o vymáhání mé pohledávky

Zprostředkujeme Vám řešení pohledávek i prostřednictvím našich partnerů