Úřední deska

Vyvěšeno Číslo jednací Jméno Soubor
22.03.2019 180 EX 540/18-141 Československá obchodní banka
Dražební vyhláška
18.03.2019 180 EX 200/19 DARYA TROFIMOVA
Usnesení o ustanovaní opatrovníka
18.03.2019 180 EX 4421/07-383 Šestý uzavřený investiční fond
Předvolání k rozvrhovému jednání
18.03.2019 180 EX 8232/18 SERGHEI LUNGU
Usnesení o ustanovaní opatrovníka
18.03.2019 180 EX 7928/18 ANDRIY SHPAK
Usnesení o ustanovaní opatrovníka
18.03.2019 180 EX 7594/18 SERGIU REBEJA
Usnesení o ustanovaní opatrovníka
18.03.2019 180 EX 7741/18 VASYL DIDUKH
Usnesení o ustanovaní opatrovníka
18.03.2019 180 EX 7472/18 ANTON BASANETS
Usnesení o ustanovaní opatrovníka
18.03.2019 180 EX 7732/18 VOLODYMYR DOCHYTS
Usnesení o ustanovaní opatrovníka
18.03.2019 180 EX 7439/18 Yosif Yuliyanov Delev
Usnesení o ustanovaní opatrovníka
18.03.2019 180 EX 7420/18 Matyo Gospodinov Chankov
Usnesení o ustanovaní opatrovníka
13.03.2019 180 EX 17534/08-314 FOLTAN a spol. insolvenční správce dlužníka TROPPAU INVEST LEASING
Usnesení
13.03.2019 180 EX 13323/12-98 FREDERIK SABO
Usnesení o ustanovaní opatrovníka
12.03.2019 180 EX 3265/09-18 XUAN DUNG TRAN
Usnesení o ustanovaní opatrovníka
12.03.2019 180 EX 5363/16-35 Ladislav Bajner
Usnesení o ustanovaní opatrovníka
12.03.2019 180 EX 3797/07-194 Český Triangl
Usnesení
07.03.2019 180 EX 904/12-62 ŠkoFIN s.r.o.
Dražební vyhláška
07.03.2019 180 EX 2371/17-125 CREDIT MANAGEMENT a.s.
Dražební vyhláška
06.03.2019 180 EX 13179/08-90 Šestý uzavřený investiční fond
Dražební vyhláška
28.02.2019 180 EX 1309/16-128 Vilma Strašíková
Oznámení o přihlášených pohledávkách

Jste věřitel? Zaručujeme Vám efektivní spolupráci.

1. Po podání Exekučního návrhu získáme Pověření od soudu

Na základě vykonatelného exekučního titulu je sepsán exekuční návrh. Exekuční proces je zahájen dnem doručení návrhu soudnímu exekutorovi. Následně požádáme exekuční soud o pověření a nařízení exekuce.

Současně s námi můžete uzavřít smlouvu, ve které budou specifikovány podmínky vedení exekuce.

2. Vytěžíme všechny informační kanály

Po přijetí pověření od soudu přistoupíme k zjišťování veškerého majetku povinného (prostřednictvím lustrací a žádostí o součinnost). Prověřujeme zejména:

 • Centrální registr obyvatel,
 • Centrální registr cizinců,
 • Česká správa sociálního zabezpečení,
 • Katastr nemovitostí,
 • ministerstvo financí,
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna,
 • Obchodní rejstřík,
 • součinnosti na banky,
 • administrativní registr subjektů,
 • prověření společného jmění manželů,
 • Centrální registr vozidel

Dále odešleme Dobrovolnou výzvu spolu s Vyrozuměním o zahájení exekuce povinnému, přičemž platí že:

 • Od doručení vyrozumění o zahájení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem
 • Od tohoto doručení běží povinnému lhůta 30 dnů na dobrovolné splnění vymáhané povinnosti (snížené náklady exekuce)

V této fázi zároveň prověřujeme veškeré známé adresy povinného s cílem zjistit jeho aktuální pobyt.

3. Postihneme majetek povinného

Po doručení Dobrovolné výzvy povinnému a po uplynutí 30 denní lhůty pro dobrovolné plnění přistupujeme k faktickým krokům provedení exekuce.

Peněžité plnění:

 • Srážky ze mzdy a jiných příjmů
 • Přikázání pohledávky
 • Prodej movitých a nemovitých věcí
 • Postižení závodu
 • Správa nemovité věci
 • Pozastavení řidičského oprávnění

Nepeněžité plnění:

 • Vyklizení
 • Odebrání věci
 • Rozdělení společné věci
 • Provedení prací a výkonů

4. Telefonujeme povinným a vymáháme na místě

S telefonním vymáháním začínáme neprodleně po uplynutí lhůty k dobrovolnému plnění. Při zahájení každého exekučního řízení lustrujeme unikátní databáze s cílem nalézt veškeré kontakty na povinného. Naší prioritou je, aby povinný uhradil pohledávku v plné výši. V případě, že celková úhrada není možná, nastavíme povinnému splátkový kalendář. Povinného pak upozorňujeme SMS zprávou před blížící se splatností každé splátky.

Díky našim zkušenostem z mobiliárních exekucí víme přesně, kdy daný spis posunout v průběhu exekučního řízení k mobiliární exekuci, aby bylo dosaženo maximální efektivity. Naši vykonavatelé jsou zkušení profesionálové, kteří osobně jednají s povinným o zaplacení dluhu, provádí místní šetření a soupis majetku všude, kde má povinný uloženy své věci.

5. Dražíme movité i nemovité věci povinného

Movitý majetek

Hodnotné movité věci jsou sepsány a odvezeny do našeho skladu, kde vykonavatel (případně znalec) provede odhad jejich ceny a vede dražbu. Všechny dražby jsou transparentně zveřejňovány na Portálu dražeb. Movité věci lze dražit buď jednotlivě, nebo jako soubor věcí (běžnější způsob) a nejnižší podání je určeno částkou ve výši 1/3 odhadní ceny.

Nemovitý majetek

Předmětem dražby nemovitých věcí jsou zejména pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem (domy, budovy, garáže atd.), byty a i nebytové prostory. Nemovité věci předáme ke znaleckému ocenění, vydáme usnesení o ceně a dražební vyhlášku. Dražíme on-line prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz.
Dražba se koná v den a hodinu určené soudním exekutorem v dražební vyhlášce. Dražební vyhláška je zveřejněna na těchto webových stránkách:

Dražební vyhlášku naleznete také na naší úřední desce.
Po úspěšné dražbě a právní moci usnesení o příklepu vypracováváme rozvrh, na základě kterého je pohledávka uspokojena.

6. Zašleme peníze na Váš účet

Vypořádání na účet oprávněného probíhá dle smluvně určených podmínek (pokud není uzavřena smlouva, probíhá podle podmínek stanovených v zákoně). Nedohodneme-li se jinak, zajistíme Vám, po odpočtu nákladů exekuce, výplatu celé vymožené pohledávky. V případě, že povinný hradí svůj dluh postupně, vypořádáváme průběžně na Váš účet.
Svěřte se do péče profesionálům
Mám zájem o vymáhání mé pohledávky

Zprostředkujeme Vám řešení pohledávek i prostřednictvím našich partnerů