Úvod - Exekuce

Jak probíhá vymáhání pohledávek?

Někdo mi dluží a nechce zaplatit.
Co mám dělat?

Dluží-li vám někdo peníze a vyčerpali jste své vlastní cesty k vymožení pohledávky, máte několik možností:

1. Obrátit se na inkasní agenturu.

Inkasní agentury se snaží o úhradu dluhu smírnou cestou prostřednictvím telefonátu, písemné výzvy nebo návštěvou inspektora v místě bydliště dlužníka. Tento mimosoudní způsob řešení dluhu bývá obvykle levnější než řešení soudní cestou. Výsledkem mimosoudního vymáhání může být buď úhrada dluhu nebo sepsání dohody o splátkách formou notářského zápisu, který je exekučním titulem.

2. Obrátit se na advokátní kancelář.

V případě, že dluh není možné vymoci smírnou cestou, doporučujeme zahájit soudní vymáhání. Doporučujeme využít služeb advokáta, který za vás sepíše předžalobní výzvu a následně podá k soudu žalobu na zaplacení částky. Výsledkem soudního vymáhání může být buď úhrada dluhu nebo vydání exekučního titulu ve formě platebního rozkazu či rozsudku.

3. Obrátit se na soudního exekutora.

Pokud nedojde k úhradě dluhu v mimosoudním ani soudním vymáhání, lze přistoupit k exekučnímu vymáhání dluhu. To je možné pouze na základě exekučního titulu (notářský zápis, platební rozkaz, rozsudek) získaného v rámci mimosoudního nebo soudního vymáhání.

V okamžiku, kdy máte k dispozici exekuční titul, se můžete obrátit na exekutorský úřad.
V našem případě postupujeme následovně.

1

Příprava exekučního návrhu

Exekuční návrh je velmi formalizovaný dokument, kterým celé řízení začíná. V této fázi navíc připravíme a sepíšeme rámcovou smlouvu o vedení exekuce.

Časová náročnost
Záleží na součinnosti věřitele a komplikovanosti případů, ale obvykle je to několik dnů.
2

Kontrola exekučního návrhu a odeslání na soud

Provedeme kontrolu exekučního návrhu, exekučního titulu a dalších příloh. Pokud je vše v pořádku, odešleme na soud žádost o pověření exekutora provedením dané exekuce.

Časová náročnost
Do 15 dnů, v drtivé většině případů v řádu dnů.
3

Pověření exekutora

Pokud soud neshledá v exekučním návrhu žádné nedostatky, vydá dokument „pověření soudního exekutora vedením exekuce“. V opačném případě vyzve věřitele k opravě či doplnění exekučního návrhu.

Časová náročnost
Soud má na vydání pověření 15denní lhůtu.
4

Zjišťování majetku

Po vydání pověření exekutora nastává fáze zjišťování majetku – takzvané lustrace. Elektronicky se dotazujeme na majetek dlužníka širokého spektra subjektů, zejména bank, zdravotních pojišťoven, katastru nemovitostí a dalších institucí.

Časová náročnost
Učinit elektronický dotaz nám trvá několik vteřin. Na odpovědi institucí však můžeme čekat i několik dnů či týdnů.
5

Zajištění majetku

Jakmile zjistíme majetek dlužníka, nastává zajišťovací fáze exekučního řízení. Vydáváme exekuční příkazy, na jejichž základě jednotlivé instituce zablokují majetek dlužníka tak, aby s ním nemohl nakládat.

Časová náročnost
Hodiny od obdržení odpovědi od jednotlivých institucí.
6

Výzva k dobrovolnému splnění povinnosti

Následně zasíláme dlužníkovi “Výzvu k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti”, společně s tzv. „zahajovací dokumentací“ (exekuční příkazy, exekuční návrh, exekuční titul, a další dokumenty).

Časová náročnost
V řádu dnů od obdržení pověření k provedení exekuce.
7

Lhůta pro dobrovolnou úhradu exekuce

Od doručení výzvy k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti běží dlužníkovi 30denní lhůta k zaplacení celé dlužné částky. Pokud tak dlužník učiní, platí pouze poloviční náklady exekuce.

Časová náročnost
30 dnů.
8

Doložka provedení exekuce

Po uplynutí 30denní lhůty vyznačíme doložku provedení exekuce, která říká, že byly splněny podmínky pro provedení exekuce. Exekuce se následně zobrazí v Centrální evidenci exekucí (tzv. CEE). Od tohoto data můžeme začít exekuci provádět. Je to rovněž první datum, kdy můžeme vymožené peníze odeslat věřiteli.

Časová náročnost
V řádu dnů.
9

Realizace exekučních příkazů

K provádění exekuce přistupujeme v případě, že dluh není uhrazen a je vyznačena doložka provedení exekuce. Institucím blokujícím majetek rozesíláme „vyrozumění o právní moci“. Ze zákona musíme instituce vyrozumívat postupně. Jako první vyrozumíváme banky. Pokud dlužník na svém účtu nemá dostatek prostředků na úhradu dlužné částky, přichází na řadu další instituce.

Časová náročnost
Záleží na počtu vydaných exekučních příkazů, celý proces může trvat i 2 měsíce.
10

Přímé vymáhání

Pokud peníze došlé na základě blokovaného majetku (účet, mzda, pojištění, aj.) nepostačují k úhradě celého dluhu, přechází spis do správy týmu přímého vymáhání. Prostřednictvím telefonátů a osobních návštěv v terénu zjišťujeme skutečné majetkové poměry dlužníka a zajišťujeme úhradu celé dlužné částky jednorázově či formou splátkového kalendáře. V této fázi probíhá i fyzické zajištění a odvoz hodnotných movitých věcí dlužníka, které následně prodáme v dražbě. V této souvislosti hovoříme o provedení tzv. mobiliární exekuce.

11

Dražba nemovitých věcí

Pokud ani mobiliární exekuce neskončí úhradou celé dlužné částky a dlužník vlastní nemovitou věc, přistoupíme k její dražbě. Proces dražby nemovité věci je velmi zdlouhavý a trvá obvykle několik měsíců, než dojde k jejímu vydražení a můžeme výtěžek z dražby rozdělit mezi věřitele.

Časová náročnost
V řádu měsíců.

Pokud nedojde k zaplacení celé částky či splácení formou splátkového kalendáře, proces lustrace pravidelně opakujeme. Předpokládáme, že dříve či později buď nějaký skrytý majetek dlužníka objevíme, případně se dostaneme na řadu ve srážkách ze mzdy (kde se nejdříve sráží na dřívější exekuce).

Kromě standardních nástrojů a postupů máme k dispozici řadu dalších vlastních inovativních metod, jak zjistit majetek dlužníka (internetový detektiv, zpětná lustrace nemovitostí, monitoring rejstříků smluv, postih kaucí, apod.).