Nejčastější dotazy

Po právní moci usnesení o příklepu a doplacení nejvyššího podání odešle soudní exekutor na příslušný katastrální úřad sdělení o změně vlastníka, na základě něhož dojde k přepisu nemovitosti na nového vlastníka (vydražitele).
Po doplacení nejvyššího podání a právní mocí usnesení o příklepu se vydražitel stává zpětně ke dni vydání usnesení o příklepu vlastníkem vydražené nemovitosti.
Pokud vydražitel nedoplatí nejvyšší podání, ani v dodatečné lhůtě, kterou mu soudní exekutor usnesením určí, stane se obmeškalým vydražitelem. Usnesení o příklepu se marným uplynutím lhůty dodatečné lhůty zrušuje a soudní exekutor nařídí další dražební jednání. Obmeškalý vydražitel je následně povinen nahradit náklady, které vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a bylo-li při dalším dražebním jednání dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená obmeškalým vydražitelem.
Předražek lze uplatnit pouze u spisů, v nichž byl vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti po 1. 1. 2013 a postup exekuční dražby se řídí podle novely. Navrhovatel předražku musí nabídnout minimálně o 25 % vyšší cenu, než bylo nejvyšší podání a tu zaplatit na účet soudního exekutora. Dále musí podat soudnímu exekutorovi písemný a úředně ověřený návrh, že chce nabýt nemovitost namísto vydražitele. To vše musí stihnout do 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu na úřední desce exekutorského úřadu.

Movité věci

Učiní-li více dražitelů shodné podání, probíhá losování ihned na místě dražebního jednání. Bude přistoupeno k losování a výběru lístků z osudí, a příklep bude udělen dražiteli, který bude mít nejvyšší vylosované číslo.

Nemovité věci (před novelou)

Učiní-li více dražitelů shodné podání, probíhá následující pracovní den losování na exekutorském úřadě. Dražitelé mají právo se dostavit k losování do sídla exekutorského úřadu. Pokud se dražitel nedostaví, bude soudní exekutor za dražitele losovat. Bude přistoupeno k losování výběru lístků z osudí, a příklep bude udělen dražiteli, který bude mít nejvyšší vylosované číslo. Pokud shodné podání učinil dražitel, kterému svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě, udělí soudní exekutor příklep takovémuto dražiteli a k losování se nepřistupuje.

Nemovité věci (po novele)

Učiní-li více dražitelů shodné podání, nepřistupuje se k losování. Příklep soudní exekutor udělí tomu dražiteli, který učinil nejvyšší podání jako první v pořadí. Pokud shodné podání učinil dražitel, kterému svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě, udělí soudní exekutor příklep takovémuto dražiteli a nehledí na pořadí podaného nejvyššího podání.

Movité věci

Námitky proti průběhu dražebního jednání musí být vzneseny ihned po dražebním jednání. Na pozdější podané námitky se nepřihlíží.

Nemovité věci (před novelou)

Námitky proti dražebnímu jednání musí být podány do 5 minut po skončení dražebního jednání. Lhůta na podání námitek začíná běžet od uvedení času ukončení dražebního jednání a zveřejnění dražitele, který učinil nejvyšší podání (včetně částky nejvyššího podání) a byl mu udělen příklep. Námitky lze podat e-mailem nebo prostřednictvím formuláře pro podání námitek. Dražitelům je po dražbě zveřejněna doba, do kdy mohou námitky podat.

Nemovité věci (po novele)

Námitky proti průběhu dražebního jednání není možné podat.
Dle nového občanského zákoníku bylo spoluvlastníkům k 1. 1. 2015 zrušeno zákonné předkupní právo. Což znamená, že pokud nemá spoluvlastník sjednáno předkupní právo přímo na listu vlastnictví, nemůže jej při dražebním jednání uplatnit a soudní exekutor nemůže nezapsané předkupní právo uznat a potvrdit. Pokud osoba či jiný subjekt předkupní právo k dražené nemovitosti má, uplatní jej tím, že se zúčastní 1. kola dražebního jednání. To znamená, že musí složit dražební jistou a připojit se k dražbě, ale nemusí učinit nejnižší podání.
 • Před dražebním jednáním je třeba doložit úředně ověřený doklad o prokázání totožnosti registrovaného dražitele.
 • Pro jeho zřízení je nutné se prokázat platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas).
 • V případě obchodní společnosti je nutné předložit výpis z obchodního rejstříku ne starší než 1 rok (originál nebo úředně ověřená kopie).
 • Případný zástupce účastníka, ať fyzické nebo právnické osoby, se musí prokázat plnou mocí s úředně ověřenými podpisy.
 • Složit před konáním dražebního jednání dražební jistotu, která musí být prokazatelně připsána na účet soudního exekutora. Její výše je stanovena v příslušné dražební vyhlášce,
 • Vydražiteli se složená jistota započítá na nejvyšší podání. Ostatním dražitelům (účastníkům dražby) je vrácena.
 • Podrobnější informace a vysvětlení základních pojmů naleznete na stránkách www.exdrazby.cz pod záložkou nápověda.
Na dražebním jednání je třeba se prokázat platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas). Pokud je v oznámení o dražebním roku stanovena dražební jistota, musí být stanovená částka na místě a před konáním dražebního jednání složena v hotovosti.
Soudci, soudní exekutoři, zaměstnanci soudů a soudních exekutorů, povinný a jeho manželský partner.
Každá fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům nebo právnická osoba.

Po právní moci usnesení o příklepu a doplacení nejvyššího podání odesílá exekutorský úřad vydražiteli a na katastrální úřad sdělení o změně vlastníka, ve kterém je uvedena informace o uhrazení nejvyššího podání.

Zaregistrovat se na portále www.exdrazby.cz jako dražitel, resp. přihlásit se na uživatelský účet.
Připojit se ke konkrétní dražbě.
Doložit exekutorskému úřadu svou totožnost.
Složit na účet exekutorského úřadu dražební jistotu.
Veškeré informace k dražbě jsou uvedeny na internetových stránkách – www.exdrazby.cz

Jste vlastníkem pohledávky a chcete ji uspokojit prostřednictvím exekučního řízení vedeného naším úřadem? Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře. Obratem se s Vámi spojí specialista oddělení péče o klienty a

 • sjedná s Vámi konkrétní podmínky spolupráce se soudním exekutorem
 • upozorní Vás na výhody a zároveň rizika exekučního vymáhání
 • připraví návrh smlouvy o provedení exekuce, ve které bude konkretizován smluvní vztah včetně platebních podmínek
 • informační servis, efektivní komunikace a individuální přístup ke klientovi
 • kvalitně nastavený proces exekučního vymáhání, který reflektuje aktuální změny v legislativě
 • využití veškerých informačních kanálů ke zjištění údajů o dlužnících
 • stabilní tým specialistů, kteří neustále pracují na zvyšování své odbornosti
 • zpeněžení majetku dlužníka prostřednictvím dražeb nemovitostí i movitých věcí
 • profesionální přístup k dlužníkům v souladu s platnými právními předpisy
 • právní poradenství v oblasti exekucí i jiných oblastech práva
 • fungující úřad využívající moderní postupy a technologie
 • firmu, která neustále vyhledává nové možnosti k dosažení cíle

Oprávněným v exekučním řízení se stanete v momentě, kdy podáte k rukám soudního exekutora exekuční návrh společně s pravomocným exekučním titulem (např. rozsudek, platební rozkaz, notářský nebo exekutorský zápis s doložkou vykonatelnosti, aj.). V případě Vašeho zájmu o spolupráci s Ex. úřadem se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře.

Nejrychlejším způsobem řešení exekuce je okamžité uhrazení vyčíslené částky na bankovní účet soudního exekutora s uvedením variabilního symbolu platby (všechny tyto údaje výzva k dobrovolnému plnění obsahuje). Pokud není ve Vašich možnostech uhradit vyčíslenou částku najednou, neprodleně kontaktujte pracovníky našeho exekutorského úřadu prostřednictvím sekce kontakty, kteří se s Vámi domluví na dalším postupu řešení exekuce.

Vydražitel má povinnost do 3 měsíců od zápisu do katastru nemovitostí podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitostí a daň uhradit. Daň činí 4% z nejvyššího podání, jako ceny, za kterou nemovitost vydražil.

Exekutor Vás vyzve k doplacení nejvyššího podání v náhradním termínu a prodlouží Vám lhůtu. Pokud ani v této lhůtě nejvyšší podání neuhradíte, propadá Vám dražební jistota – bude použita na náklady na zmařenou dražbu. Soudní exekutor přistoupí k opakované dražbě. Bude-li nemovitost vydražena za nižší částku než v kole předchozím, jste povinen tento rozdíl uhradit.

Předražkem se rozumí možnost, do 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu písemně exekutorovi navrhnout, že vydraženou nemovitost získá namísto vydražitele. Podmínkou ale je, že zaplatí částku, za niž byla vydražena, zvýšenou alespoň o 25 %, a že ji skutečně v této lhůtě převede na účet exekutora. Exekutor o nabídce informuje vydražitele a umožní mu, aby nabízenou částku dorovnal. Poté usnesením o předražku, proti němuž se lze odvolat, zruší usnesení o příklepu a rozhodne o předražiteli. Pokud je učiněno více předražků, předražitelem se stane ten, kdo nabídne více, v případě shodných podání má přednost původní vydražitel, případně rozhoduje pořadí podání. Neúspěšné předražky se po rozhodnutí navrhovatelům vrací.

Osobně na exekutorském úřadu. Zasláním úředně ověřeného dokladu o prokázání totožnosti poštou přímo na exekutorský úřad (Bělohorská 270/17, 16900 Praha 6 Břevnov). Zasláním dokladu o prokázání totožnosti do datové schránky soudního exekutora (kxcqtwv). Vložením úředně ověřeného dokladu o prokázání totožnosti v konvertované podobě do svého uživatelského účtu.

Pro potvrzení dokladu o prokázání totožnosti je nutné se k dražbě připojit. Pokud jste připojeni k dražbě, ale nejste potvrzeni, exekutorský úřad a systém zpracovává data.

Soudní exekutor neurčuje, jakým způsobem má být nejvyšší podání uhrazeno. Důležité je dodržení lhůty k úhradě.

Dražební jistota je vrácena cca. za 1 týden zpět na bankovní účet, ze kterého byla zaslána.Vydražiteli se dražební jistota nevrací, jelikož je započítána k nejvyššímu podání.

Kupní smlouva se neuzavírá, ale je vydáno Usnesení o příklepu, které je nabývacím titulem. 

Vydražitel si právní moc usnesení o příklepu zjišťuje sám. Ohledně právní moci si musí vydražitel zavolat nebo napsat na exekutorský úřad přibližně za 3 týdny od konání dražby. Kontakt: 606 710 393, drazby@exekutorsky-urad.cz

V případě, že jste již celkovou dlužnou částku i s příslušenstvím v souladu s usnesením o nařízení exekuce uhradil, tak nás neprodleně kontaktujte. Po ověření platby dlužné částky učiníme kroky vedoucí k ukončení exekuce v co nejkratším možném termínu.

Blokace vaší nemovitosti na katastru a její následný prodej v dražbě je jedním ze způsobů, jak vám pomoci řešit zaplacení dlužné částky. Přejete-li si řešit váš finanční problém jinak než prodejem vaší nemovitosti, obraťte se neprodleně na našeho vykonavatele nebo na náš úřad v sekci kontakty. Nezapomeňte, že s narůstající dobou narůstá i výše celkové dlužné částky.

Blokace vašeho účtu je jeden ze zákonných způsobů, jak uspokojit vymáhanou pohledávku oprávněného. V případě, že máte zájem vaší situaci řešit jiným způsobem, než umořením dlužné částky z vašeho účtu, obraťte se neprodleně na našeho vykonavatele nebo na náš úřad - kontakty. Nezapomeňte, že s narůstající dobou narůstá i výše celkové dlužné částky.

Je nutné, abyste jednal plně v souladu s pokyny vykonavatele, který byl při odvozu vašeho majetku. V případě, že jste ztratil kontakt na vykonavatele, obraťte se na nás v sekci kontakty.

Pokud povinný nebude chtít nemovitost dobrovolně vyklidit a nebude spolupracovat, doporučujeme další úkony řešit s advokátem.

Nemovité věci (před novelou)

Exekutorský úřad nemovitost vydražiteli nepředává. Převzetí nemovitosti je pouze na vydražiteli. Pokud povinný nechce po vydražení nemovitost dobrovolně vyklidit (případně osoby, které v ní či s ním žijí), může vydražitel podat žalobu na vyklizení nemovitosti.

Nemovité věci (po novele)

Soudní exekutor ukládá povinnému, aby vydraženou nemovitost vyklidil nejpozději do 15 dnů od nabytí právní moci usnesení o příklepu nebo doplacení nejvyššího podání, nastalo-li později. Pokud povinný nemovitost dobrovolně nevyklidí, jak mu bylo uloženo v usnesení o příklepu, může vydražitel podat exekuční návrh, kde jako exekuční titul bude sloužit pravomocné usnesení o příklepu nemovitosti (případně pravomocné usnesení o předražku).

Po právní moci usnesení o příklepu a doplacení nejvyššího podání odesílá exekutorský úřad na katastrální úřad sdělení o změně vlastníka. Na základě sdělení dojde k přepisu nemovitosti na nového vlastníka.

Převodem na účet soudního exekutora. V hotovosti do pokladny soudního exekutora. V hotovosti na pobočku Komerční banky. Exekutor musí mít jistotu prokazatelně na bankovním účtu před zahájením dražby, jinak se ke složené dražební jistotě nepřihlíží.

Dražební vyhláška je vyvěšena na úřední desce exekutorského úřadu a znalecký posudek je k nahlédnutí v sídle exekutorského úřadu. U inzerce na stránkách www.exdrazby.cz a www.portaldrazeb.cz je možnost stažení dokumentů jako je dražební vyhláška a znalecký posudek.

Movité věci

Movité věci si lze prohlédnout vždy před začátkem dražebního jednání, a to přímo v místě konání dražby. Podrobnosti o movitých věcech (zda se jedná o soupis nemovitých věcí, či se draží jednotlivé položky), jsou uvedeny v oznámení o dražebním roku. Osoba, která provádí dražební jednání, seznámí zájemce, že se movité věci draží, tak jak jsou a pozdější žádosti o vrácení věci se nepřipouští.

Nemovité věci

Jelikož se jedná o exekuční dražbu, není možné zájemcům zajistit prohlídku nemovitosti. Informace, které má exekutorský úřad o nemovitosti k dispozici, jsou uvedeny ve znaleckém posudku zpracovaném soudním znalcem. Zájemce o draženou nemovitost si ji z vlastní iniciativy může prohlédnout: například tím, že si nemovitost prohlédne zvenčí nebo se pokusí spojit s vlastníkem dražené nemovitosti.

Movité věci

Dražební jednání se koná v den, hodinu a místě určeném v oznámení o dražebním roku. Zpravidla však v místě, kde jsou dražené movité věci uloženy (sídlo exekutorského úřadu, sklad aj.). Oznámení o dražebním roku je k nahlédnutí vyvěšeno na úřední desce exekutorského úřadu (v sídle exekutorského úřadu).

Nemovité věci

Dražební jednání se koná v den a hodinu určené soudním exekutorem v dražební vyhlášce prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz. Dražební vyhláška obsahuje informace týkající se dražebního jednání i dražené nemovitosti a je vyvěšena k nahlédnutí na úřední desce exekutorského úřadu (v sídle exekutorského úřadu). Dále je dražební vyhláška zveřejněna k nahlédnutí a dána k dispozici ke stažení na stránkách www.exekutorsky-urad.cz/drazby, www.exdrazby.cz a www.portaldrazeb.cz u inzerátu dražené nemovitosti.

Nemovitost lze získat v dražbě. Prodej mimo dražbu je možný pouze za splnění podmínek, které jsou uvedeny v exekučním řádu, ustanovení § 44a odst. 4. 

Na nového vlastníka dluhy povinného žádným způsobem nepřecházejí.

Movité věci

Vydražené movité věci je vydražitel povinen uhradit ihned po skončení dražebního jednání, a to v hotovosti k rukám osoby, která dražbu vedla (vykonavatel, koncipient, kandidát nebo soudní exekutor). Následně je vydán protokol o dražbě movitých věcí. Movitou věc musí vydražitel převzít ihned po dražebním jednání. Není možné další uskladňování.

Nemovité věci (před novelou)

Po dražebním jednání je vydáno usnesení o příklepu, v němž uděluje soudní exekutor příklep vydražiteli na nemovitosti. Soudní exekutor v usnesení o příklepu určí lhůtu k doplacení nejvyššího podání. Po předchozí domluvě může být stanovena lhůta k doplacení max. 2 měsíce. Tato lhůta počíná vydražiteli běžet dnem právní moci usnesení o příklepu. Pro doplacení nejvyššího podání je v usnesení o příklepu uvedeno číslo účtu soudního exekutora a variabilní symbol, pod kterým má být platba složena. Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ve lhůtě, která byla stanovena v usnesení o příklepu, může mu soudní exekutor usnesením určit dodatečnou lhůtu k doplacení nejvyššího podání. Tato lhůta však nesmí být delší než jeden měsíc. Nezaplatí-li vydražitel ani v této dodatečné lhůtě, stane se obmeškalým vydražitelem. Na zaplacení nejvyššího podání se vydražiteli započítává dražební jistota složená před dražebním jednáním. Následující den po vydání usnesení o příklepu se může vydražitel ujmout držby (nemovitosti). O tom je vydražitel povinen písemně (e-mail, dopis) uvědomit soudního exekutora.

Nemovité věci (po novele)

Po dražebním jednání je vydáno usnesení o příklepu, v němž uděluje soudní exekutor příklep vydražiteli na nemovitosti. Soudní exekutor v usnesení o příklepu určí lhůtu k doplacení nejvyššího podání. Po předchozí domluvě může být stanovena lhůta k doplacení max. 2 měsíce. Tato lhůta počíná vydražiteli běžet dnem právní moci Usnesení o příklepu. Pro doplacení nejvyššího podání je v usnesení o příklepu uvedeno číslo účtu soudního exekutora a variabilní symbol, pod kterým má být platba složena. Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ve lhůtě, která byla stanovena v usnesení o příklepu, může mu soudní exekutor usnesením určit dodatečnou lhůtu k doplacení nejvyššího podání. Tato lhůta však nesmí být delší než jeden měsíc. Nezaplatí-li vydražitel ani v této dodatečné lhůtě, stane se obmeškalým vydražitelem. Na zaplacení nejvyššího podání se vydražiteli započítává dražební jistota složená před dražebním jednáním. Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty na podání předražku (15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu na úřední desce).
Pokud na nemovitosti váznou zástavní práva, tak na nového vlastníka (vydražitele) žádným způsobem nepřecházejí. Zástavní práva zanikají po právní moci usnesení o rozvrhu. Po právní moci usnesení o rozvrhu je na příslušný katastrální úřad zasláno sdělení o zániku zástavních práv. Na základě tohoto sdělení budou z listu vlastnictví zástavní práva následně vymazána.

Zajištění co možná nejvyššího a nejrychlejšího uspokojení pohledávek našich klientů včetně profesionálního a kvalitního klientského servisu, který je zastřešován oddělením péče o klienty.

Jak standardně funguje exekuční proces v našem pojetí

1. Příprava a sepsání exekučního návrhu

 • Připravíme pro vás exekuční návrh.
 • Připravíme scoring dlužníka a analýzu a predikci výsledků vymáhacího procesu.
 • Nasvítíme vám všechna zákoutí procesu exekuce, poradíme, jak postupovat.

2. Vytěžíme všechny informační kanály

Po přijetí pověření od soudu přistoupíme k zjišťování veškerého majetku povinného (prostřednictvím lustrací a žádostí o součinnost). Během 24 hodin zablokujeme bankovní účty, nemovitosti, mzdy, movitý majetek atd. Prověřujeme zejména:

 • Centrální registr obyvatel,
 • Centrální registr cizinců,
 • Česká správa sociálního zabezpečení,
 • Katastr nemovitostí,
 • ministerstvo financí,
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna,
 • Obchodní rejstřík,
 • součinnosti na banky,
 • administrativní registr subjektů,
 • prověření společného jmění manželů,
 • Centrální registr vozidel

Dále odešleme Dobrovolnou výzvu spolu s Vyrozuměním o zahájení exekuce povinnému, přičemž platí že:

 • Od doručení vyrozumění o zahájení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem
 • Od tohoto doručení běží povinnému lhůta 30 dnů na dobrovolné splnění vymáhané povinnosti (snížené náklady exekuce)

V této fázi zároveň prověřujeme veškeré známé adresy povinného s cílem zjistit jeho aktuální pobyt. Stále hledáme alternativní cesty ke zjištění a blokaci odkloněného a skrytého majetku.

3. Postihneme majetek povinného

Po doručení Dobrovolné výzvy povinnému a po uplynutí 30 denní lhůty pro dobrovolné plnění přistupujeme k faktickým krokům provedení exekuce.

Peněžité plnění:

 • Srážky ze mzdy a jiných příjmů
 • Přikázání pohledávky
 • Prodej movitých a nemovitých věcí
 • Postižení závodu
 • Správa nemovité věci
 • Pozastavení řidičského oprávnění

Nepeněžité plnění:

 • Vyklizení
 • Odebrání věci
 • Rozdělení společné věci
 • Provedení prací a výkonů

4. Telefonujeme povinným a vymáháme na místě

 • Lustrujeme unikátní databáze s cílem nalézt veškeré kontakty na povinného.
 • S telefonním vymáháním začínáme neprodleně po uplynutí lhůty k dobrovolnému plnění.
 • Monitorujeme chování dlužníka, abychom zamezili odkloňování majetku.
 • Naší prioritou je, aby dlužník uhradil pohledávku v plné výši.
 • Pokud nelze, nastavíme povinnému splátkový kalendář.
 • Dlužníka upozorňujeme SMS zprávou před blížící se splatností každé splátky.

5. Dražíme movité i nemovité věci povinného

Movitý majetek

Hodnotné movité věci jsou sepsány a odvezeny do našeho skladu, kde vykonavatel (případně znalec) provede odhad jejich ceny a vede dražbu. Všechny dražby jsou transparentně zveřejňovány na Portálu dražeb. Movité věci lze dražit buď jednotlivě, nebo jako soubor věcí (běžnější způsob) a nejnižší podání je určeno částkou ve výši 1/3 odhadní ceny.

Nemovitý majetek

Předmětem dražby nemovitých věcí jsou zejména pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem (domy, budovy, garáže atd.), byty a i nebytové prostory. Nemovité věci předáme ke znaleckému ocenění, vydáme usnesení o ceně a dražební vyhlášku. Dražíme on-line prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz.
Dražba se koná v den a hodinu určené soudním exekutorem v dražební vyhlášce. Dražební vyhláška je zveřejněna na těchto webových stránkách:

Dražební vyhlášku naleznete také na naší úřední desce.
Po úspěšné dražbě a právní moci usnesení o příklepu vypracováváme rozvrh, na základě kterého je pohledávka uspokojena.

6. Zašleme peníze na Váš účet

Vypořádání na účet oprávněného probíhá dle smluvně určených podmínek (pokud není uzavřena smlouva, probíhá podle podmínek stanovených v zákoně). Nedohodneme-li se jinak, zajistíme Vám, po odpočtu nákladů exekuce, výplatu celé vymožené pohledávky. V případě, že povinný hradí svůj dluh postupně, vypořádáváme průběžně na Váš účet.
Svěřte se do péče profesionálům
Mám zájem o vymáhání mé pohledávky