Oprávněný / Věřitel / Klient

Jste vlastníkem pohledávky a chcete ji uspokojit prostřednictvím exekučního řízení vedeného naším úřadem? Obraťte se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře - obratem se s Vámi spojí specialista oddělení péče o klienty.

 • Dohodneme s Vámi podmínky vzájemné spolupráce.
 • Představíme Vám výhody a postup v exekučním vymáhání.
 • Připravíme Vám návrh smlouvy o provedení exekuce, ve kterém bude konkretizován smluvní vztah.

Co můžete od spolupráce s námi očekávat?

Přehled a informace

 • Hotline číslo. Obdrží každý klient individuálně.
 • Klientský portál - odkaz. Tam uvidíte celý exekuční spis tak, jak je máme k dispozici my. Veškeré provedené úkony, majetek, dokumenty, které jsme vydali či obdrželi, veškeré informace o dlužníkovi, finanční toky.
 • Pravidelný reporting - Informace o portfoliu všech vašich pohledávek. Kolik je vymoženo, kolik zůstává, jaké činnosti byly provedeny, jaký majetek postižen.

Výsledky

 • Rychlost. Náš automatický, robotický systém dokáže zablokovat majetek během 24 hodin. (Standardními postupy trvá celý proces cca týden).
 • Individuální řešení. Hledáme stále nestandardní cesty, třeba ve formě zpětné lustrace katastru nemovitostí.
 • Zkušenost a přístup vykonavatelů.
 • Dražby. Zpeněžujeme nemovitý i movitý majetek dlužníka formou dražeb.

Citlivý přístup

 • Vnímáme často silnou potřebu udržovat pozitivní mediální obraz.  Přistupujeme proto k dlužníkům v souladu s platnými právními předpisy. Jednoduše řečeno, s respektem jak k právu, tak k osobě dlužníka. Po individuální dohodě můžeme dokonce vynechat některé nejcitlivější kroky.

Právní poradenství

 • Poradíme jak postupovat.
 • Posoudíme míru vymahatelnosti a tedy smysluplnost celého procesu.

Kompetence a progresivní přístup

 • Historické zkušenosti (jsme na trhu již od roku 2001)
 • Neustále se vyvíjíme jak v oblasti procesů a IT systémů, tak v oblasti vzdělávání našich zaměstnanců
Patříme k nejprogresivnějším a nejúspěšnějším exekutorským úřadům v ČR. Dosahujeme úspěšnosti cca o 1/3 vyšší, než je průměr trhu.


Zahajte exekuční řízení

Jak standardně funguje exekuční proces v našem pojetí

1. Příprava a sepsání exekučního návrhu

 • Připravíme pro vás exekuční návrh.
 • Připravíme scoring dlužníka a analýzu a predikci výsledků vymáhacího procesu.
 • Nasvítíme vám všechna zákoutí procesu exekuce, poradíme, jak postupovat.

2. Vytěžíme všechny informační kanály

Po přijetí pověření od soudu přistoupíme k zjišťování veškerého majetku povinného (prostřednictvím lustrací a žádostí o součinnost). Během 24 hodin zablokujeme bankovní účty, nemovitosti, mzdy, movitý majetek atd. Prověřujeme zejména:

 • Centrální registr obyvatel,
 • Centrální registr cizinců,
 • Česká správa sociálního zabezpečení,
 • Katastr nemovitostí,
 • ministerstvo financí,
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna,
 • Obchodní rejstřík,
 • součinnosti na banky,
 • administrativní registr subjektů,
 • prověření společného jmění manželů,
 • Centrální registr vozidel

Dále odešleme Dobrovolnou výzvu spolu s Vyrozuměním o zahájení exekuce povinnému, přičemž platí že:

 • Od doručení vyrozumění o zahájení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem
 • Od tohoto doručení běží povinnému lhůta 30 dnů na dobrovolné splnění vymáhané povinnosti (snížené náklady exekuce)

V této fázi zároveň prověřujeme veškeré známé adresy povinného s cílem zjistit jeho aktuální pobyt. Stále hledáme alternativní cesty ke zjištění a blokaci odkloněného a skrytého majetku.

3. Postihneme majetek povinného

Po doručení Dobrovolné výzvy povinnému a po uplynutí 30 denní lhůty pro dobrovolné plnění přistupujeme k faktickým krokům provedení exekuce.

Peněžité plnění:

 • Srážky ze mzdy a jiných příjmů
 • Přikázání pohledávky
 • Prodej movitých a nemovitých věcí
 • Postižení závodu
 • Správa nemovité věci
 • Pozastavení řidičského oprávnění

Nepeněžité plnění:

 • Vyklizení
 • Odebrání věci
 • Rozdělení společné věci
 • Provedení prací a výkonů

4. Telefonujeme povinným a vymáháme na místě

 • Lustrujeme unikátní databáze s cílem nalézt veškeré kontakty na povinného.
 • S telefonním vymáháním začínáme neprodleně po uplynutí lhůty k dobrovolnému plnění.
 • Monitorujeme chování dlužníka, abychom zamezili odkloňování majetku.
 • Naší prioritou je, aby dlužník uhradil pohledávku v plné výši.
 • Pokud nelze, nastavíme povinnému splátkový kalendář.
 • Dlužníka upozorňujeme SMS zprávou před blížící se splatností každé splátky.

5. Dražíme movité i nemovité věci povinného

Movitý majetek

Hodnotné movité věci jsou sepsány a odvezeny do našeho skladu, kde vykonavatel (případně znalec) provede odhad jejich ceny a vede dražbu. Všechny dražby jsou transparentně zveřejňovány na Portálu dražeb. Movité věci lze dražit buď jednotlivě, nebo jako soubor věcí (běžnější způsob) a nejnižší podání je určeno částkou ve výši 1/3 odhadní ceny.

Nemovitý majetek

Předmětem dražby nemovitých věcí jsou zejména pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem (domy, budovy, garáže atd.), byty a i nebytové prostory. Nemovité věci předáme ke znaleckému ocenění, vydáme usnesení o ceně a dražební vyhlášku. Dražíme on-line prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz.
Dražba se koná v den a hodinu určené soudním exekutorem v dražební vyhlášce. Dražební vyhláška je zveřejněna na těchto webových stránkách:

Dražební vyhlášku naleznete také na naší úřední desce.
Po úspěšné dražbě a právní moci usnesení o příklepu vypracováváme rozvrh, na základě kterého je pohledávka uspokojena.

6. Zašleme peníze na Váš účet

Vypořádání na účet oprávněného probíhá dle smluvně určených podmínek (pokud není uzavřena smlouva, probíhá podle podmínek stanovených v zákoně). Nedohodneme-li se jinak, zajistíme Vám, po odpočtu nákladů exekuce, výplatu celé vymožené pohledávky. V případě, že povinný hradí svůj dluh postupně, vypořádáváme průběžně na Váš účet.
Svěřte se do péče profesionálům
Mám zájem o vymáhání mé pohledávky