Rodinný dům, Žleby (180 EX 00193 / 18 - 222)

Předmětem dražby jsou nemovité věci: -parc.č. 53 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 303 m2,součástí je stavba č.p. 75 Příslušenství nemovitých věcí tvoří: - Objekt garáže na p.č. St. 53, - Oplocení pozemků, zpevněné plochy, přípojky ing. sítí. Celkový popis nemovité věci Předmětem ocenění je nemovitost - pozemek parc.č. St. 53 jehož součásti je stavba: Žleby, č.p. 75, bydlení vše s příslušenstvím vše v katastrálním území Žleby, obcc Žleby, okres Kutná Hora, zapsáno na LV č. 11. Nemovitost - se nachází v zastavěné části obce Žleby, okr. Kutná Hora na ul. Ke Hrázi. Objekt č.p. 75 s příslušenstvím a oceňovaný pozemek parc.č. St. 53 tvoří spolu jednotný funkční celek. Nemovitost se nachází v povodňové zóně. Dle informací povinného není oceňovaný objekt č.p. 75 povinným v současnosti trvale obýván. Objekt bydlení č.p. 75 - jedná se o zděný samostatně stojící objekt, se dvěma nadzemnimi podlažimi s šikmou polovalbovou střechou s nedokončeným podkrovím. Objekt má přibližně obdélníkový půdorys se zastavěnou plochou cca 182m2. V 1.NP objektu byla započata rekonstrukce - byly provedeny demontáže a bouraci práce - odstranění podlahových krytin, části vnitřních omítek, vnitřních dveři, demontáže vnitních instalací. Nově byly zčásti provedeny hrubé rozvody elektro (nedokončeno). V 1.NP se nachází celkem hlaví vstup se schodiště, šest místností, sklad. Užitná plocha cca 120m2. Ve 2.NP objektu se nacházi bytová jednotka 3+1 - 3xpokoj, koupelna s WC, kuchyně, WC, chodba se schodištěm. Bytová jednotka není ke dni ocenění uživána, ani běžné užívání neumožňuje - nefunkční rozvody vody, odpadů, nefunkční vytápění (vše poškozeno vlivem mrazü), v koupelně byly odstraněny ker. obklady. Užitná plocha cca 132m2. Nástavba podkroví byla dle sdělení provedena v letech 2010 až 2013 - nová konstrukce krovu s novou střešní krytinou. Podkrovi se nacházi v "hrubé fázi" - bez podlah, omítek, vnitřních instalaci, atd. Užitná plocha podkroví je cca 155m2. V letech 2010 až 2013 byly také na objektu vyměněna okna za dřevěná euro. Objekt je založen na kamenných základech, svislé konstrukce jsou zděné ze smíšených materiálů (kámen, cihla, podkroví je vyzděno z cihel typu Therm, stropy dřevěné trámové nebo klenbové, střecha šikmá, krytina keramická bobrovka, klempitské konstrukce z pozinkovaného plechu, okna jsou dřevěná. Celková užitná plocha cca 407m2. Oceñovaný objekt je napojen na ing. sitě (plyn, voda, elektro). Přislušenství - objektu č.p. 75 tvoří: - objekt garáže na p.č. St. 53. Garáž je přistavěna k jihozápadní štitové zdi objektu č.p. 75. Garáž je -3. zděná jednopodlažní s plochou střechou, vrata jsou kovová oteviravá. Zastavěná plocha garáže je cca 18m2. - oplocení pozemků, zpevněné plochy, přípojky ing. sítí; Oceñované pozemky jsou rovinaté, jsou oplocené, mají nepravidelný protáhlý tvar. Nezastavěná část pozemků je užívána jako zahrada. 6. Obsah znaleckého posudku 1) Administrativní ocenění nemovitosti - dle platného cenového předpisu 1. Objekt bydlení č.p. 75

Rodinný dům, Žleby (180 EX 00193 / 18 - 222)

Obec:
Žleby
Počet podlaží:
2
Konstrukce budovy:
cihlová
Stav objektu:
dobrý
Plocha podlahová:
407m2
Plocha užitná:
182m2
Plocha pozemku:
303m2
Číslo jednací:
180 EX 00193 / 18 - 222
Vyvolávací cena nemovitosti:
1 621 334 Kč
Výše dražební jistoty:
250 000 Kč
Termín dražby:
13.05.2021 - 13:00
Dokumenty:5, 3
Zúčastnit se dražby

Jak standardně funguje exekuční proces v našem pojetí

1. Příprava a sepsání exekučního návrhu

 • Připravíme pro vás exekuční návrh.
 • Připravíme scoring dlužníka a analýzu a predikci výsledků vymáhacího procesu.
 • Nasvítíme vám všechna zákoutí procesu exekuce, poradíme, jak postupovat.

2. Vytěžíme všechny informační kanály

Po přijetí pověření od soudu přistoupíme k zjišťování veškerého majetku povinného (prostřednictvím lustrací a žádostí o součinnost). Během 24 hodin zablokujeme bankovní účty, nemovitosti, mzdy, movitý majetek atd. Prověřujeme zejména:

 • Centrální registr obyvatel,
 • Centrální registr cizinců,
 • Česká správa sociálního zabezpečení,
 • Katastr nemovitostí,
 • ministerstvo financí,
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna,
 • Obchodní rejstřík,
 • součinnosti na banky,
 • administrativní registr subjektů,
 • prověření společného jmění manželů,
 • Centrální registr vozidel

Dále odešleme Dobrovolnou výzvu spolu s Vyrozuměním o zahájení exekuce povinnému, přičemž platí že:

 • Od doručení vyrozumění o zahájení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem
 • Od tohoto doručení běží povinnému lhůta 30 dnů na dobrovolné splnění vymáhané povinnosti (snížené náklady exekuce)

V této fázi zároveň prověřujeme veškeré známé adresy povinného s cílem zjistit jeho aktuální pobyt. Stále hledáme alternativní cesty ke zjištění a blokaci odkloněného a skrytého majetku.

3. Postihneme majetek povinného

Po doručení Dobrovolné výzvy povinnému a po uplynutí 30 denní lhůty pro dobrovolné plnění přistupujeme k faktickým krokům provedení exekuce.

Peněžité plnění:

 • Srážky ze mzdy a jiných příjmů
 • Přikázání pohledávky
 • Prodej movitých a nemovitých věcí
 • Postižení závodu
 • Správa nemovité věci
 • Pozastavení řidičského oprávnění

Nepeněžité plnění:

 • Vyklizení
 • Odebrání věci
 • Rozdělení společné věci
 • Provedení prací a výkonů

4. Telefonujeme povinným a vymáháme na místě

 • Lustrujeme unikátní databáze s cílem nalézt veškeré kontakty na povinného.
 • S telefonním vymáháním začínáme neprodleně po uplynutí lhůty k dobrovolnému plnění.
 • Monitorujeme chování dlužníka, abychom zamezili odkloňování majetku.
 • Naší prioritou je, aby dlužník uhradil pohledávku v plné výši.
 • Pokud nelze, nastavíme povinnému splátkový kalendář.
 • Dlužníka upozorňujeme SMS zprávou před blížící se splatností každé splátky.

5. Dražíme movité i nemovité věci povinného

Movitý majetek

Hodnotné movité věci jsou sepsány a odvezeny do našeho skladu, kde vykonavatel (případně znalec) provede odhad jejich ceny a vede dražbu. Všechny dražby jsou transparentně zveřejňovány na Portálu dražeb. Movité věci lze dražit buď jednotlivě, nebo jako soubor věcí (běžnější způsob) a nejnižší podání je určeno částkou ve výši 1/3 odhadní ceny.

Nemovitý majetek

Předmětem dražby nemovitých věcí jsou zejména pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem (domy, budovy, garáže atd.), byty a i nebytové prostory. Nemovité věci předáme ke znaleckému ocenění, vydáme usnesení o ceně a dražební vyhlášku. Dražíme on-line prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz.
Dražba se koná v den a hodinu určené soudním exekutorem v dražební vyhlášce. Dražební vyhláška je zveřejněna na těchto webových stránkách:

Dražební vyhlášku naleznete také na naší úřední desce.
Po úspěšné dražbě a právní moci usnesení o příklepu vypracováváme rozvrh, na základě kterého je pohledávka uspokojena.

6. Zašleme peníze na Váš účet

Vypořádání na účet oprávněného probíhá dle smluvně určených podmínek (pokud není uzavřena smlouva, probíhá podle podmínek stanovených v zákoně). Nedohodneme-li se jinak, zajistíme Vám, po odpočtu nákladů exekuce, výplatu celé vymožené pohledávky. V případě, že povinný hradí svůj dluh postupně, vypořádáváme průběžně na Váš účet.
Svěřte se do péče profesionálům
Mám zájem o vymáhání mé pohledávky