Rodinný dům, Sobědruhy, podíl 1/6 (180 EX 18600 / 10 - 112)

Předmětem dražby je podíl 1/6 nemovitosti - pozemku parc.č. 969 jehož součástí je stavba:Sobědruhy, č.p. 68, rodinný dům a pozemku parc.č. 970, vše s příslušenstvím, vše v katastrálním území Sobědruhy, obec Teplice, okres Teplice, zapsáno na LV č. 153. Objekt rodinného domu č.p. 68 - jedná se o zděný koncový objekt, zřejmě bez podsklepení s dvěma NP s šikmou pultovou střechou. Objekt má zastavěnou plochou cca 78m2, stáří odhadnuto na 61 let. Objekt je dle získaných informací převážně v původním zanedbaném technickém stavu. Z pohledu z vnějšku je objekt bez rekonstrukcí. Svislé konstrukce jsou zděné, střecha pultová, klempířské prvky z Pz. plechu, okna dřevěná, vstupní dveře dřevěné, vrata kovová otevíravá, vnější omítky břizolitové. Dle získaných informací je objekt také uvnitř převážně v původním technickém stavu. Nověji byla vyměněna střešní živičná krytina (v roce 2008). Do objektu je zavedena voda, elektřina, plyn, vytápění je ústřední s plynovým kotlem. V 1.NP se nachází hlavní vstup, koupelna,WV a průjezd do dvora. V 2.NP je bytová jednotka 2+1. Užitná plocha cca 130m2. Příslušenství objetu tvoří: - přípojky ing. sítí, zpevněné plochy, oplocení pozemků, vedlejší stavba - zděná jednopodlažní kůlna s pultovou střechou na p.č. 969. Objekt je zřejmě shodného stáří jako objekt RD. Technický stav je původní-zanedbaný. Oceňované pozemky jsou rovinaté, mají protáhlý obdélníkový tvar.

Rodinný dům, Sobědruhy, podíl 1/6 (180 EX 18600 / 10 - 112)

Obec:
Teplice
Počet podlaží:
1
Konstrukce budovy:
cihlová
Stav objektu:
dobrý
Plocha podlahová:
130m2
Plocha užitná:
78m2
Plocha pozemku:
431m2
Číslo jednací:
180 EX 18600 / 10 - 112
Vyvolávací cena nemovitosti:
172 667 Kč
Výše dražební jistoty:
50 000 Kč
Termín dražby:
13.05.2021 - 12:00
Dokumenty:5, 3
Zúčastnit se dražby

Jak standardně funguje exekuční proces v našem pojetí

1. Příprava a sepsání exekučního návrhu

 • Připravíme pro vás exekuční návrh.
 • Připravíme scoring dlužníka a analýzu a predikci výsledků vymáhacího procesu.
 • Nasvítíme vám všechna zákoutí procesu exekuce, poradíme, jak postupovat.

2. Vytěžíme všechny informační kanály

Po přijetí pověření od soudu přistoupíme k zjišťování veškerého majetku povinného (prostřednictvím lustrací a žádostí o součinnost). Během 24 hodin zablokujeme bankovní účty, nemovitosti, mzdy, movitý majetek atd. Prověřujeme zejména:

 • Centrální registr obyvatel,
 • Centrální registr cizinců,
 • Česká správa sociálního zabezpečení,
 • Katastr nemovitostí,
 • ministerstvo financí,
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna,
 • Obchodní rejstřík,
 • součinnosti na banky,
 • administrativní registr subjektů,
 • prověření společného jmění manželů,
 • Centrální registr vozidel

Dále odešleme Dobrovolnou výzvu spolu s Vyrozuměním o zahájení exekuce povinnému, přičemž platí že:

 • Od doručení vyrozumění o zahájení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem
 • Od tohoto doručení běží povinnému lhůta 30 dnů na dobrovolné splnění vymáhané povinnosti (snížené náklady exekuce)

V této fázi zároveň prověřujeme veškeré známé adresy povinného s cílem zjistit jeho aktuální pobyt. Stále hledáme alternativní cesty ke zjištění a blokaci odkloněného a skrytého majetku.

3. Postihneme majetek povinného

Po doručení Dobrovolné výzvy povinnému a po uplynutí 30 denní lhůty pro dobrovolné plnění přistupujeme k faktickým krokům provedení exekuce.

Peněžité plnění:

 • Srážky ze mzdy a jiných příjmů
 • Přikázání pohledávky
 • Prodej movitých a nemovitých věcí
 • Postižení závodu
 • Správa nemovité věci
 • Pozastavení řidičského oprávnění

Nepeněžité plnění:

 • Vyklizení
 • Odebrání věci
 • Rozdělení společné věci
 • Provedení prací a výkonů

4. Telefonujeme povinným a vymáháme na místě

 • Lustrujeme unikátní databáze s cílem nalézt veškeré kontakty na povinného.
 • S telefonním vymáháním začínáme neprodleně po uplynutí lhůty k dobrovolnému plnění.
 • Monitorujeme chování dlužníka, abychom zamezili odkloňování majetku.
 • Naší prioritou je, aby dlužník uhradil pohledávku v plné výši.
 • Pokud nelze, nastavíme povinnému splátkový kalendář.
 • Dlužníka upozorňujeme SMS zprávou před blížící se splatností každé splátky.

5. Dražíme movité i nemovité věci povinného

Movitý majetek

Hodnotné movité věci jsou sepsány a odvezeny do našeho skladu, kde vykonavatel (případně znalec) provede odhad jejich ceny a vede dražbu. Všechny dražby jsou transparentně zveřejňovány na Portálu dražeb. Movité věci lze dražit buď jednotlivě, nebo jako soubor věcí (běžnější způsob) a nejnižší podání je určeno částkou ve výši 1/3 odhadní ceny.

Nemovitý majetek

Předmětem dražby nemovitých věcí jsou zejména pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem (domy, budovy, garáže atd.), byty a i nebytové prostory. Nemovité věci předáme ke znaleckému ocenění, vydáme usnesení o ceně a dražební vyhlášku. Dražíme on-line prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz.
Dražba se koná v den a hodinu určené soudním exekutorem v dražební vyhlášce. Dražební vyhláška je zveřejněna na těchto webových stránkách:

Dražební vyhlášku naleznete také na naší úřední desce.
Po úspěšné dražbě a právní moci usnesení o příklepu vypracováváme rozvrh, na základě kterého je pohledávka uspokojena.

6. Zašleme peníze na Váš účet

Vypořádání na účet oprávněného probíhá dle smluvně určených podmínek (pokud není uzavřena smlouva, probíhá podle podmínek stanovených v zákoně). Nedohodneme-li se jinak, zajistíme Vám, po odpočtu nákladů exekuce, výplatu celé vymožené pohledávky. V případě, že povinný hradí svůj dluh postupně, vypořádáváme průběžně na Váš účet.
Svěřte se do péče profesionálům
Mám zájem o vymáhání mé pohledávky