Rodinný dům, Slivenec, podíl 1/3 (180 EX 00020 / 17 - 119)

Předmětem dražby jsou nemovité věci: Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na nemovité věci: -parc.č. 151 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 130 m2,součástí je stavba č.p. 215 -parc.č. 152/4 zahrada o výměře 569 m2 Vše v katastrálním území Slivenec, obec Praha, okres hlavní město Praha, zapsáno na LV č. 73. Objekt rodinného domu č.p. 215 - jedná se o zděný samostatně stojící rodinný dům, bez podsklepení se dvěma NP s plochou střechou. Objekt má zastavěnou plochou cca 130m2. Užitná plocha cca 210m2. Stáří objektu dle získaných informací cca 29 let. Dispozičně je objekt řešen dvěma byt. jednotkama - v 1.NP byt 3+1, ve 2.NP byt 4+1. Objekt je převážně v původním technickém stavu. V bytové jednotce v 1.NP byla v roce 2010 započata rekonstrukce, která dosud není dokončena. Byly provedena nové hrubé rozvody elektro, vyměněny okna za plastová, provedena částečná oprava omítek. V této byt. jednotce chybí podlahové krytiny, vnitřní dveře, není koupelna a WC, není kuchyň, není vytápění. Bytová jednotka ve 2.NP je v původním technickém stavu s vytápěním el. přímotopy. Střešní krytina objektu je na hranici své životnosti - patrné místní zatékání. Objekt je napojen na veřejné ing. sítě - elketro, voda, splašková kanalizace. V místě je možné napojení na plyn - do objektu není zaveden. Základy jsou betonové, svislé konstrukce zděné, střecha plochá, krytina živičná, klempířské prvky z Pz. plechu, okna dřevěná zdvojená nebo plastová, vnější omítky břizolitové vnitřní hladké, podlahy s PVC, koberce, ker. dlažby, vytápění je lokální el. přímotopy, v byt. jednotce ve 2.NP je koupelna, WC a kuchyň s el. sporákem. Příslušenství objektu č.p. 215 tvoří: přípojky ing. sítí, zpevněné plochy, oplocení pozemků.

Rodinný dům, Slivenec, podíl 1/3 (180 EX 00020 / 17 - 119)

Obec:
Praha 5
Počet podlaží:
2
Konstrukce budovy:
cihlová
Stav objektu:
dobrý
Plocha podlahová:
210m2
Plocha užitná:
130m2
Plocha pozemku:
699m2
Číslo jednací:
180 EX 00020 / 17 - 119
Vyvolávací cena nemovitosti:
1 123 334 Kč
Výše dražební jistoty:
250 000 Kč
Termín dražby:
05.11.2020 - 10:00
Dokumenty:5, 3
Zúčastnit se dražby

Jak standardně funguje exekuční proces v našem pojetí

1. Příprava a sepsání exekučního návrhu

 • Připravíme pro vás exekuční návrh.
 • Připravíme scoring dlužníka a analýzu a predikci výsledků vymáhacího procesu.
 • Nasvítíme vám všechna zákoutí procesu exekuce, poradíme, jak postupovat.

2. Vytěžíme všechny informační kanály

Po přijetí pověření od soudu přistoupíme k zjišťování veškerého majetku povinného (prostřednictvím lustrací a žádostí o součinnost). Během 24 hodin zablokujeme bankovní účty, nemovitosti, mzdy, movitý majetek atd. Prověřujeme zejména:

 • Centrální registr obyvatel,
 • Centrální registr cizinců,
 • Česká správa sociálního zabezpečení,
 • Katastr nemovitostí,
 • ministerstvo financí,
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna,
 • Obchodní rejstřík,
 • součinnosti na banky,
 • administrativní registr subjektů,
 • prověření společného jmění manželů,
 • Centrální registr vozidel

Dále odešleme Dobrovolnou výzvu spolu s Vyrozuměním o zahájení exekuce povinnému, přičemž platí že:

 • Od doručení vyrozumění o zahájení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem
 • Od tohoto doručení běží povinnému lhůta 30 dnů na dobrovolné splnění vymáhané povinnosti (snížené náklady exekuce)

V této fázi zároveň prověřujeme veškeré známé adresy povinného s cílem zjistit jeho aktuální pobyt. Stále hledáme alternativní cesty ke zjištění a blokaci odkloněného a skrytého majetku.

3. Postihneme majetek povinného

Po doručení Dobrovolné výzvy povinnému a po uplynutí 30 denní lhůty pro dobrovolné plnění přistupujeme k faktickým krokům provedení exekuce.

Peněžité plnění:

 • Srážky ze mzdy a jiných příjmů
 • Přikázání pohledávky
 • Prodej movitých a nemovitých věcí
 • Postižení závodu
 • Správa nemovité věci
 • Pozastavení řidičského oprávnění

Nepeněžité plnění:

 • Vyklizení
 • Odebrání věci
 • Rozdělení společné věci
 • Provedení prací a výkonů

4. Telefonujeme povinným a vymáháme na místě

 • Lustrujeme unikátní databáze s cílem nalézt veškeré kontakty na povinného.
 • S telefonním vymáháním začínáme neprodleně po uplynutí lhůty k dobrovolnému plnění.
 • Monitorujeme chování dlužníka, abychom zamezili odkloňování majetku.
 • Naší prioritou je, aby dlužník uhradil pohledávku v plné výši.
 • Pokud nelze, nastavíme povinnému splátkový kalendář.
 • Dlužníka upozorňujeme SMS zprávou před blížící se splatností každé splátky.

5. Dražíme movité i nemovité věci povinného

Movitý majetek

Hodnotné movité věci jsou sepsány a odvezeny do našeho skladu, kde vykonavatel (případně znalec) provede odhad jejich ceny a vede dražbu. Všechny dražby jsou transparentně zveřejňovány na Portálu dražeb. Movité věci lze dražit buď jednotlivě, nebo jako soubor věcí (běžnější způsob) a nejnižší podání je určeno částkou ve výši 1/3 odhadní ceny.

Nemovitý majetek

Předmětem dražby nemovitých věcí jsou zejména pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem (domy, budovy, garáže atd.), byty a i nebytové prostory. Nemovité věci předáme ke znaleckému ocenění, vydáme usnesení o ceně a dražební vyhlášku. Dražíme on-line prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz.
Dražba se koná v den a hodinu určené soudním exekutorem v dražební vyhlášce. Dražební vyhláška je zveřejněna na těchto webových stránkách:

Dražební vyhlášku naleznete také na naší úřední desce.
Po úspěšné dražbě a právní moci usnesení o příklepu vypracováváme rozvrh, na základě kterého je pohledávka uspokojena.

6. Zašleme peníze na Váš účet

Vypořádání na účet oprávněného probíhá dle smluvně určených podmínek (pokud není uzavřena smlouva, probíhá podle podmínek stanovených v zákoně). Nedohodneme-li se jinak, zajistíme Vám, po odpočtu nákladů exekuce, výplatu celé vymožené pohledávky. V případě, že povinný hradí svůj dluh postupně, vypořádáváme průběžně na Váš účet.
Svěřte se do péče profesionálům
Mám zájem o vymáhání mé pohledávky