Rodinný dům, Jakartovice, podíl 1/4 (180 EX 00598 / 14 - 121)

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na nemovité věci: - parc.č. 33/1 zastavěná plocha a nádvoří výměře 1441 m2 jehož součástí je stavba č.p. 73,rod.dům. - parc.č. 334 lesní pozemek o výměře 324 m2 - parc.č. 348 zahrada o výměře 199 m2 To je zapsáno na LV 62, kat.území Jakartovice, obec Jakartovice, okres Opava. Jedná se o zděný samostatně stojící objekt s částečným podsklepením,jedním nadzemním podlažím, s šikmou sedlovou střechou s půdním prostorem. Zastavěná plocha objektu je cca 164m2. Užitná plocha obytné části 1.NP je cca 130m2. Dle sdělení byl objekt postaven cca před 100 lety. Hlavní konstrukce objektu (základy, zdivo, stropy, konstrukce střechy) jsou původní bez zjevných závad. Prvky krátkodobé životnosti (podlahy, dveře, instalace, atd.) jsou převážně z 70-tých let min. století. Nověji byly vyměněna okna za plastová, a provedeno nové ústřední vytápění s kotlem na tuhá paliva. Střešní krytina je z osinkocementových vlnovek bez známek zatékání. Dispozičně je objekt řešen jednou byt. jednotkou 3+1. V 1.PP se nacházejí sklepy a kotelna. Objekt je napojen na veřejné ing. sítě - elektro, voda, plyn. Splašková kanalizace je svedena do žumpy. Svislé konstrukce jsou zděné, stropy nad 1.PP klenbové, nad 1.NP s rovnými podhledy, střecha je šikmá, krytina z osinkocementových vlnovek, klempířské prvky z Pz. plechu, vnější omítky hladké, vnitřní hladké, okna plastová, podlahy z ker. dlažeb nebo PVC a koberce, vytápění je ústřední s kotlem na tuhá paliva, v koupelně je vana a umyvadlo, WC je splachovací v kuchyni je kuch. linka a plynový sporák.

Rodinný dům, Jakartovice, podíl 1/4 (180 EX 00598 / 14 - 121)

Obec:
Jakartovice
Počet podlaží:
2
Konstrukce budovy:
cihlová
Stav objektu:
dobrý
Plocha podlahová:
130m2
Plocha užitná:
164m2
Plocha pozemku:
1 964m2
Číslo jednací:
180 EX 00598 / 14 - 121
Vyvolávací cena nemovitosti:
165 334 Kč
Výše dražební jistoty:
55 000 Kč
Termín dražby:
25.06.2020 - 11:00
Dokumenty:3, 5
Zúčastnit se dražby

Jste věřitel? Zaručujeme Vám efektivní spolupráci.

1. Po podání Exekučního návrhu získáme Pověření od soudu

Na základě vykonatelného exekučního titulu je sepsán exekuční návrh. Exekuční proces je zahájen dnem doručení návrhu soudnímu exekutorovi. Následně požádáme exekuční soud o pověření a nařízení exekuce.

Současně s námi můžete uzavřít smlouvu, ve které budou specifikovány podmínky vedení exekuce.

2. Vytěžíme všechny informační kanály

Po přijetí pověření od soudu přistoupíme k zjišťování veškerého majetku povinného (prostřednictvím lustrací a žádostí o součinnost). Prověřujeme zejména:

 • Centrální registr obyvatel,
 • Centrální registr cizinců,
 • Česká správa sociálního zabezpečení,
 • Katastr nemovitostí,
 • ministerstvo financí,
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna,
 • Obchodní rejstřík,
 • součinnosti na banky,
 • administrativní registr subjektů,
 • prověření společného jmění manželů,
 • Centrální registr vozidel

Dále odešleme Dobrovolnou výzvu spolu s Vyrozuměním o zahájení exekuce povinnému, přičemž platí že:

 • Od doručení vyrozumění o zahájení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem
 • Od tohoto doručení běží povinnému lhůta 30 dnů na dobrovolné splnění vymáhané povinnosti (snížené náklady exekuce)

V této fázi zároveň prověřujeme veškeré známé adresy povinného s cílem zjistit jeho aktuální pobyt.

3. Postihneme majetek povinného

Po doručení Dobrovolné výzvy povinnému a po uplynutí 30 denní lhůty pro dobrovolné plnění přistupujeme k faktickým krokům provedení exekuce.

Peněžité plnění:

 • Srážky ze mzdy a jiných příjmů
 • Přikázání pohledávky
 • Prodej movitých a nemovitých věcí
 • Postižení závodu
 • Správa nemovité věci
 • Pozastavení řidičského oprávnění

Nepeněžité plnění:

 • Vyklizení
 • Odebrání věci
 • Rozdělení společné věci
 • Provedení prací a výkonů

4. Telefonujeme povinným a vymáháme na místě

S telefonním vymáháním začínáme neprodleně po uplynutí lhůty k dobrovolnému plnění. Při zahájení každého exekučního řízení lustrujeme unikátní databáze s cílem nalézt veškeré kontakty na povinného. Naší prioritou je, aby povinný uhradil pohledávku v plné výši. V případě, že celková úhrada není možná, nastavíme povinnému splátkový kalendář. Povinného pak upozorňujeme SMS zprávou před blížící se splatností každé splátky.

Díky našim zkušenostem z mobiliárních exekucí víme přesně, kdy daný spis posunout v průběhu exekučního řízení k mobiliární exekuci, aby bylo dosaženo maximální efektivity. Naši vykonavatelé jsou zkušení profesionálové, kteří osobně jednají s povinným o zaplacení dluhu, provádí místní šetření a soupis majetku všude, kde má povinný uloženy své věci.

5. Dražíme movité i nemovité věci povinného

Movitý majetek

Hodnotné movité věci jsou sepsány a odvezeny do našeho skladu, kde vykonavatel (případně znalec) provede odhad jejich ceny a vede dražbu. Všechny dražby jsou transparentně zveřejňovány na Portálu dražeb. Movité věci lze dražit buď jednotlivě, nebo jako soubor věcí (běžnější způsob) a nejnižší podání je určeno částkou ve výši 1/3 odhadní ceny.

Nemovitý majetek

Předmětem dražby nemovitých věcí jsou zejména pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem (domy, budovy, garáže atd.), byty a i nebytové prostory. Nemovité věci předáme ke znaleckému ocenění, vydáme usnesení o ceně a dražební vyhlášku. Dražíme on-line prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz.
Dražba se koná v den a hodinu určené soudním exekutorem v dražební vyhlášce. Dražební vyhláška je zveřejněna na těchto webových stránkách:

Dražební vyhlášku naleznete také na naší úřední desce.
Po úspěšné dražbě a právní moci usnesení o příklepu vypracováváme rozvrh, na základě kterého je pohledávka uspokojena.

6. Zašleme peníze na Váš účet

Vypořádání na účet oprávněného probíhá dle smluvně určených podmínek (pokud není uzavřena smlouva, probíhá podle podmínek stanovených v zákoně). Nedohodneme-li se jinak, zajistíme Vám, po odpočtu nákladů exekuce, výplatu celé vymožené pohledávky. V případě, že povinný hradí svůj dluh postupně, vypořádáváme průběžně na Váš účet.
Svěřte se do péče profesionálům
Mám zájem o vymáhání mé pohledávky

Zprostředkujeme Vám řešení pohledávek i prostřednictvím našich partnerů