Chalupa,Kohoutov, podíl 1/3 (180 EX 12082 / 14 - 87)

Předmětem dražby je podíl o velikosti 1/3 a to na : -parc.č. 39/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 113 m2 součástí je stavba č.p. 46 rod.rekr. -parc.č. 77/3 zahrada o výměře 1029 m2 -parc.č. 80/2 ostatní plocha o výměře 249 m2 -parc.č. 80/5 trvalý travní porost o výměře 569 m2 -parc.č. 80/6 trvalý travní porost o výměře 713 m2 -parc.č. 81 trvalý travní porost o výměře 585 m2 -parc.č. 1254 ostatní plocha o výměře 343 m2 Jedná se o zděný samostatně stojící objekt, zřejmě bez podsklepení s jedním NP a šikmou sedlovou střechou s půdním prostorem. Půdorys objektu má zastavěnou plochou cca 110m2. Užitná plocha cca 90m2. Stáří objektu odhadnuto na 65 let. Z pohledu z vnějšku je objekt v původním technickém stavu, bez údržby či rekonstrukcí. Dle získaných informací je objekt také uvnitř převážně v původním technickém stavu jen s malou údržbou bez větších rekonstrukcí. Objekt je zřejmě napojen na veřejné ing. sítě - elektro, voda. Kanalizace je zřejmě svedena do septiku. Základy jsou betonové, svislé konstrukce zděné, střecha šikmá sedlová, krytina eternitová, klempířské prvky z Pz.plechu, vnější omítky břizolitové, okna dřevěná kaslová. V objektu je zřejmě koupelna a splachovací WC, kuchyň.

Chalupa,Kohoutov, podíl 1/3 (180 EX 12082 / 14 - 87)

Obec:
Kohoutov
Počet podlaží:
1
Konstrukce budovy:
cihlová
Stav objektu:
dobrý
Plocha podlahová:
Plocha užitná:
110m2
Plocha pozemku:
Číslo jednací:
180 EX 12082 / 14 - 87
Vyvolávací cena nemovitosti:
260 000 Kč
Výše dražební jistoty:
85 000 Kč
Termín dražby:
06.08.2020 - 11:00
Dokumenty:3, 5, 10
Zúčastnit se dražby

Jste věřitel? Zaručujeme Vám efektivní spolupráci.

1. Po podání Exekučního návrhu získáme Pověření od soudu

Na základě vykonatelného exekučního titulu je sepsán exekuční návrh. Exekuční proces je zahájen dnem doručení návrhu soudnímu exekutorovi. Následně požádáme exekuční soud o pověření a nařízení exekuce.

Současně s námi můžete uzavřít smlouvu, ve které budou specifikovány podmínky vedení exekuce.

2. Vytěžíme všechny informační kanály

Po přijetí pověření od soudu přistoupíme k zjišťování veškerého majetku povinného (prostřednictvím lustrací a žádostí o součinnost). Prověřujeme zejména:

 • Centrální registr obyvatel,
 • Centrální registr cizinců,
 • Česká správa sociálního zabezpečení,
 • Katastr nemovitostí,
 • ministerstvo financí,
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna,
 • Obchodní rejstřík,
 • součinnosti na banky,
 • administrativní registr subjektů,
 • prověření společného jmění manželů,
 • Centrální registr vozidel

Dále odešleme Dobrovolnou výzvu spolu s Vyrozuměním o zahájení exekuce povinnému, přičemž platí že:

 • Od doručení vyrozumění o zahájení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem
 • Od tohoto doručení běží povinnému lhůta 30 dnů na dobrovolné splnění vymáhané povinnosti (snížené náklady exekuce)

V této fázi zároveň prověřujeme veškeré známé adresy povinného s cílem zjistit jeho aktuální pobyt.

3. Postihneme majetek povinného

Po doručení Dobrovolné výzvy povinnému a po uplynutí 30 denní lhůty pro dobrovolné plnění přistupujeme k faktickým krokům provedení exekuce.

Peněžité plnění:

 • Srážky ze mzdy a jiných příjmů
 • Přikázání pohledávky
 • Prodej movitých a nemovitých věcí
 • Postižení závodu
 • Správa nemovité věci
 • Pozastavení řidičského oprávnění

Nepeněžité plnění:

 • Vyklizení
 • Odebrání věci
 • Rozdělení společné věci
 • Provedení prací a výkonů

4. Telefonujeme povinným a vymáháme na místě

S telefonním vymáháním začínáme neprodleně po uplynutí lhůty k dobrovolnému plnění. Při zahájení každého exekučního řízení lustrujeme unikátní databáze s cílem nalézt veškeré kontakty na povinného. Naší prioritou je, aby povinný uhradil pohledávku v plné výši. V případě, že celková úhrada není možná, nastavíme povinnému splátkový kalendář. Povinného pak upozorňujeme SMS zprávou před blížící se splatností každé splátky.

Díky našim zkušenostem z mobiliárních exekucí víme přesně, kdy daný spis posunout v průběhu exekučního řízení k mobiliární exekuci, aby bylo dosaženo maximální efektivity. Naši vykonavatelé jsou zkušení profesionálové, kteří osobně jednají s povinným o zaplacení dluhu, provádí místní šetření a soupis majetku všude, kde má povinný uloženy své věci.

5. Dražíme movité i nemovité věci povinného

Movitý majetek

Hodnotné movité věci jsou sepsány a odvezeny do našeho skladu, kde vykonavatel (případně znalec) provede odhad jejich ceny a vede dražbu. Všechny dražby jsou transparentně zveřejňovány na Portálu dražeb. Movité věci lze dražit buď jednotlivě, nebo jako soubor věcí (běžnější způsob) a nejnižší podání je určeno částkou ve výši 1/3 odhadní ceny.

Nemovitý majetek

Předmětem dražby nemovitých věcí jsou zejména pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem (domy, budovy, garáže atd.), byty a i nebytové prostory. Nemovité věci předáme ke znaleckému ocenění, vydáme usnesení o ceně a dražební vyhlášku. Dražíme on-line prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz.
Dražba se koná v den a hodinu určené soudním exekutorem v dražební vyhlášce. Dražební vyhláška je zveřejněna na těchto webových stránkách:

Dražební vyhlášku naleznete také na naší úřední desce.
Po úspěšné dražbě a právní moci usnesení o příklepu vypracováváme rozvrh, na základě kterého je pohledávka uspokojena.

6. Zašleme peníze na Váš účet

Vypořádání na účet oprávněného probíhá dle smluvně určených podmínek (pokud není uzavřena smlouva, probíhá podle podmínek stanovených v zákoně). Nedohodneme-li se jinak, zajistíme Vám, po odpočtu nákladů exekuce, výplatu celé vymožené pohledávky. V případě, že povinný hradí svůj dluh postupně, vypořádáváme průběžně na Váš účet.
Svěřte se do péče profesionálům
Mám zájem o vymáhání mé pohledávky

Zprostředkujeme Vám řešení pohledávek i prostřednictvím našich partnerů