Byt 2+1, Dynín, 52,22m2 (180 EX 03955 / 16 - 153)

Předmětem dražby jsou nemovitosti : bytová jednotka č. 75/6 v bytovém domě č.p. 74, 75 na pozemku parc.č. St. 133/1, vč. podílu o velikosti 5022/71822 na společných částech domu a pozemku, vše v katastrálním území Dynín, obec Dynín, okres České Budějovice, zapsáno na LV č.405. Bytový dům č.p. 74, 75 - jedná se o zděný bytový dům, v obci Dynín, okr. České Budějovice.Objekt má jedno podzemní a dvě nadzemních podlaží a podkroví, střecha je šikmá sedlová. Bytový dům je po revitalizaci - vnější zateplení, plastová okna, střecha, stupačky, společné prostory. V bytovém domě není výtah. Bytová jednotka č. 75/9 (2+1) - se nachází v podkroví bytového domu. Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 2+1 s celkovou podlahovou plochou 50,22m2 + sklep 2,0m2. Vstup do bytové jednotky nebyl umožněn. Místnímu šetření byla přítomna manželka povinného p. Drahomíra Mochaňová, která neumožnila vstup do oceňované byt. jednotky, pouze poskytla několik ústních informací o technickém stavu bytu. Bytová jednotka v původním technickém stavu - původní vybavení koupelny a WC, původní instalace, dveře, kuchyně, podlahy, omítky. Nověji jsou pouze vyměněná okna za plastová v rámci revitalizace byt. domu. Získané informace o technickém stavu a podlahové ploše bytu nebylo možné ověřit - vstup neumožněn. Dle získaných informací je oceňovaná byt. jednotka povinným v současnosti trvale obývána. K bytové jednotce č. 75/6 náleží podíl ve výši 5022/71822 na společných částech domu č.p. 74, 75 a na pozemku parc.č. St. 133/1. Pozemek je zcela zastavěn stavbou byt. domu.

Byt 2+1, Dynín, 52,22m2 (180 EX 03955 / 16 - 153)

Obec:
Dynín
Počet podlaží:
Konstrukce budovy:
cihlová
Stav objektu:
dobrý
Plocha podlahová:
Plocha užitná:
Plocha pozemku:
Číslo jednací:
180 EX 03955 / 16 - 153
Vyvolávací cena nemovitosti:
564 000 Kč
Výše dražební jistoty:
100 000 Kč
Termín dražby:
29.04.2021 - 14:00
Dokumenty:5, 3
Zúčastnit se dražby

Jak standardně funguje exekuční proces v našem pojetí

1. Příprava a sepsání exekučního návrhu

 • Připravíme pro vás exekuční návrh.
 • Připravíme scoring dlužníka a analýzu a predikci výsledků vymáhacího procesu.
 • Nasvítíme vám všechna zákoutí procesu exekuce, poradíme, jak postupovat.

2. Vytěžíme všechny informační kanály

Po přijetí pověření od soudu přistoupíme k zjišťování veškerého majetku povinného (prostřednictvím lustrací a žádostí o součinnost). Během 24 hodin zablokujeme bankovní účty, nemovitosti, mzdy, movitý majetek atd. Prověřujeme zejména:

 • Centrální registr obyvatel,
 • Centrální registr cizinců,
 • Česká správa sociálního zabezpečení,
 • Katastr nemovitostí,
 • ministerstvo financí,
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna,
 • Obchodní rejstřík,
 • součinnosti na banky,
 • administrativní registr subjektů,
 • prověření společného jmění manželů,
 • Centrální registr vozidel

Dále odešleme Dobrovolnou výzvu spolu s Vyrozuměním o zahájení exekuce povinnému, přičemž platí že:

 • Od doručení vyrozumění o zahájení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem
 • Od tohoto doručení běží povinnému lhůta 30 dnů na dobrovolné splnění vymáhané povinnosti (snížené náklady exekuce)

V této fázi zároveň prověřujeme veškeré známé adresy povinného s cílem zjistit jeho aktuální pobyt. Stále hledáme alternativní cesty ke zjištění a blokaci odkloněného a skrytého majetku.

3. Postihneme majetek povinného

Po doručení Dobrovolné výzvy povinnému a po uplynutí 30 denní lhůty pro dobrovolné plnění přistupujeme k faktickým krokům provedení exekuce.

Peněžité plnění:

 • Srážky ze mzdy a jiných příjmů
 • Přikázání pohledávky
 • Prodej movitých a nemovitých věcí
 • Postižení závodu
 • Správa nemovité věci
 • Pozastavení řidičského oprávnění

Nepeněžité plnění:

 • Vyklizení
 • Odebrání věci
 • Rozdělení společné věci
 • Provedení prací a výkonů

4. Telefonujeme povinným a vymáháme na místě

 • Lustrujeme unikátní databáze s cílem nalézt veškeré kontakty na povinného.
 • S telefonním vymáháním začínáme neprodleně po uplynutí lhůty k dobrovolnému plnění.
 • Monitorujeme chování dlužníka, abychom zamezili odkloňování majetku.
 • Naší prioritou je, aby dlužník uhradil pohledávku v plné výši.
 • Pokud nelze, nastavíme povinnému splátkový kalendář.
 • Dlužníka upozorňujeme SMS zprávou před blížící se splatností každé splátky.

5. Dražíme movité i nemovité věci povinného

Movitý majetek

Hodnotné movité věci jsou sepsány a odvezeny do našeho skladu, kde vykonavatel (případně znalec) provede odhad jejich ceny a vede dražbu. Všechny dražby jsou transparentně zveřejňovány na Portálu dražeb. Movité věci lze dražit buď jednotlivě, nebo jako soubor věcí (běžnější způsob) a nejnižší podání je určeno částkou ve výši 1/3 odhadní ceny.

Nemovitý majetek

Předmětem dražby nemovitých věcí jsou zejména pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem (domy, budovy, garáže atd.), byty a i nebytové prostory. Nemovité věci předáme ke znaleckému ocenění, vydáme usnesení o ceně a dražební vyhlášku. Dražíme on-line prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz.
Dražba se koná v den a hodinu určené soudním exekutorem v dražební vyhlášce. Dražební vyhláška je zveřejněna na těchto webových stránkách:

Dražební vyhlášku naleznete také na naší úřední desce.
Po úspěšné dražbě a právní moci usnesení o příklepu vypracováváme rozvrh, na základě kterého je pohledávka uspokojena.

6. Zašleme peníze na Váš účet

Vypořádání na účet oprávněného probíhá dle smluvně určených podmínek (pokud není uzavřena smlouva, probíhá podle podmínek stanovených v zákoně). Nedohodneme-li se jinak, zajistíme Vám, po odpočtu nákladů exekuce, výplatu celé vymožené pohledávky. V případě, že povinný hradí svůj dluh postupně, vypořádáváme průběžně na Váš účet.
Svěřte se do péče profesionálům
Mám zájem o vymáhání mé pohledávky