Rodinný dům, Hlubočepy (180 EX 05579 / 14 - 133)

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 49/100 na nemovitostech: - parc.č. 920/1 ostatní plocha o výměře 666 m2 - parc.č. 920/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 154 m2, jehož součástí je stavba č.p. 1103, rod.dům To je zapsáno na LV 634, kat.území Hlubočepy, obec Praha, okres Praha. A spoluvlastnický podíl o velikosti 51/100 na nemovitostech: - parc.č. 920/1 ostatní plocha o výměře 666 m2 - parc.č. 920/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 154 m2, jehož součástí je stavba č.p. 1103, rod.dům To je zapsáno na LV 634, kat.území Hlubočepy, obec Praha, okres Praha. ---UPOZORNĚNÍ--- Dražba je koncipována jako společná s dobrovolnou dražbou konanou pod sp. zn. 180 DD 1 / 18 - 15, jejímž předmětem bude ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51/100 na nemovitých věcech – nemovité věci tedy budou draženy jakožto jeden celek. Zájemci o dražbu jsou povinni splnit i podmínky stanovené dražební vyhláškou č. j. 180 DD 1 / 18 - 15 (zejména složit dražební jistotu). Nejnižší podání bude rovno součtu nejnižších podání v dražbě konané podle usnesení č. j. 180 EX 5579 / 14 - 133 a č. j. 180 DD 1 / 18 - 15. Dražitelé budou přihazovat zároveň na oba dražené spoluvlastnické podíly, tj. na nemovitou věc jako celek. Po skončení dražby budou vydána dvě samostatná usnesení o příklepu. Hodnota nejvyššího podání v dražbě pod sp. zn. 180 DD 1/18 bude stanovena ve výši 55,65 % z celkového nejvyššího podání a hodnota nejvyššího podání v dražbě pod sp. zn. 180 EX 5579/14 bude stanovena ve výši 44,35 % z celkového nejvyššího podání. Kopie projektové dokumentace k draženému rodinnému domu je k nahlédnutí po dobu úředních hodin v sídle Exekutorského úřadu. Rodinný dům č.p. 1103 - je zděný samostatně stojící objekt, s částečným podsklepením, dvěma NP a využitým podkrovím pod šikmou valbovou střechou. Objekt byl postaven jako novostavba v roce 2000. Další stavební úpravy nebyly dle sdělení prováděny. Technický stav objektu odpovídá udanému stáří. Na objektu jsou místně patrné závažné statické poruchy - trhliny (výskyt v místnosti jídelny). Dle sdělení nejsou tyto trhliny stabilní - dochází k jejich dalšímu zvětšování. V 1.PP je místně patrná zvýšená vlhkost na obvodovém zdivu (patrně špatně provedenou izolací proti vodě). Objekt je napojen na veřejné ing. sítě - plyn, voda, elektro, kanalizace. Dispozičně je objekt řešen jednou bytovou jednotkou 8+1. Celková podlahová plocha objektu je 420m2. Užitná plocha obytné části nadzemních podlaží je 354m2. !! POZOR !! JEDNÁ SE O RD S PORUCHOU STATIKY. Před prohlídkou nemovité věci doporučujeme prostudovat statický posudek

Rodinný dům, Hlubočepy (180 EX 05579 / 14 - 133)

Obec:
Praha 5
Počet podlaží:
3
Konstrukce budovy:
cihlová
Stav objektu:
špatný
Plocha podlahová:
420m2
Plocha užitná:
Plocha pozemku:
820m2
Číslo jednací:
180 EX 05579 / 14 - 133
Vyvolávací cena nemovitosti:
9 991 600 Kč
Výše dražební jistoty:
600 000 Kč
Termín dražby:
20.02.2020 - 10:00
Dokumenty:5, 3, 3, 5
Zúčastnit se dražby

Jste věřitel? Zaručujeme Vám efektivní spolupráci.

1. Po podání Exekučního návrhu získáme Pověření od soudu

Na základě vykonatelného exekučního titulu je sepsán exekuční návrh. Exekuční proces je zahájen dnem doručení návrhu soudnímu exekutorovi. Následně požádáme exekuční soud o pověření a nařízení exekuce.

Současně s námi můžete uzavřít smlouvu, ve které budou specifikovány podmínky vedení exekuce.

2. Vytěžíme všechny informační kanály

Po přijetí pověření od soudu přistoupíme k zjišťování veškerého majetku povinného (prostřednictvím lustrací a žádostí o součinnost). Prověřujeme zejména:

 • Centrální registr obyvatel,
 • Centrální registr cizinců,
 • Česká správa sociálního zabezpečení,
 • Katastr nemovitostí,
 • ministerstvo financí,
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna,
 • Obchodní rejstřík,
 • součinnosti na banky,
 • administrativní registr subjektů,
 • prověření společného jmění manželů,
 • Centrální registr vozidel

Dále odešleme Dobrovolnou výzvu spolu s Vyrozuměním o zahájení exekuce povinnému, přičemž platí že:

 • Od doručení vyrozumění o zahájení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem
 • Od tohoto doručení běží povinnému lhůta 30 dnů na dobrovolné splnění vymáhané povinnosti (snížené náklady exekuce)

V této fázi zároveň prověřujeme veškeré známé adresy povinného s cílem zjistit jeho aktuální pobyt.

3. Postihneme majetek povinného

Po doručení Dobrovolné výzvy povinnému a po uplynutí 30 denní lhůty pro dobrovolné plnění přistupujeme k faktickým krokům provedení exekuce.

Peněžité plnění:

 • Srážky ze mzdy a jiných příjmů
 • Přikázání pohledávky
 • Prodej movitých a nemovitých věcí
 • Postižení závodu
 • Správa nemovité věci
 • Pozastavení řidičského oprávnění

Nepeněžité plnění:

 • Vyklizení
 • Odebrání věci
 • Rozdělení společné věci
 • Provedení prací a výkonů

4. Telefonujeme povinným a vymáháme na místě

S telefonním vymáháním začínáme neprodleně po uplynutí lhůty k dobrovolnému plnění. Při zahájení každého exekučního řízení lustrujeme unikátní databáze s cílem nalézt veškeré kontakty na povinného. Naší prioritou je, aby povinný uhradil pohledávku v plné výši. V případě, že celková úhrada není možná, nastavíme povinnému splátkový kalendář. Povinného pak upozorňujeme SMS zprávou před blížící se splatností každé splátky.

Díky našim zkušenostem z mobiliárních exekucí víme přesně, kdy daný spis posunout v průběhu exekučního řízení k mobiliární exekuci, aby bylo dosaženo maximální efektivity. Naši vykonavatelé jsou zkušení profesionálové, kteří osobně jednají s povinným o zaplacení dluhu, provádí místní šetření a soupis majetku všude, kde má povinný uloženy své věci.

5. Dražíme movité i nemovité věci povinného

Movitý majetek

Hodnotné movité věci jsou sepsány a odvezeny do našeho skladu, kde vykonavatel (případně znalec) provede odhad jejich ceny a vede dražbu. Všechny dražby jsou transparentně zveřejňovány na Portálu dražeb. Movité věci lze dražit buď jednotlivě, nebo jako soubor věcí (běžnější způsob) a nejnižší podání je určeno částkou ve výši 1/3 odhadní ceny.

Nemovitý majetek

Předmětem dražby nemovitých věcí jsou zejména pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem (domy, budovy, garáže atd.), byty a i nebytové prostory. Nemovité věci předáme ke znaleckému ocenění, vydáme usnesení o ceně a dražební vyhlášku. Dražíme on-line prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz.
Dražba se koná v den a hodinu určené soudním exekutorem v dražební vyhlášce. Dražební vyhláška je zveřejněna na těchto webových stránkách:

Dražební vyhlášku naleznete také na naší úřední desce.
Po úspěšné dražbě a právní moci usnesení o příklepu vypracováváme rozvrh, na základě kterého je pohledávka uspokojena.

6. Zašleme peníze na Váš účet

Vypořádání na účet oprávněného probíhá dle smluvně určených podmínek (pokud není uzavřena smlouva, probíhá podle podmínek stanovených v zákoně). Nedohodneme-li se jinak, zajistíme Vám, po odpočtu nákladů exekuce, výplatu celé vymožené pohledávky. V případě, že povinný hradí svůj dluh postupně, vypořádáváme průběžně na Váš účet.
Svěřte se do péče profesionálům
Mám zájem o vymáhání mé pohledávky

Zprostředkujeme Vám řešení pohledávek i prostřednictvím našich partnerů