Rodinný dům, Herstošice (180 EX 10100 / 11 - 180)

Předmětem dražby jsou nemovité věci: Rodinný dům č.p. 15 na pozemku parc.č. St.42 o výměře 212 m2 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 42, parc.č. 954 ostatní plocha o výměře 454 m2 Vše v katastrálním území Herstošice, obec Bochov, okres Karlovy Vary, zapsáno na LV č. 57. Rodinný dům č.p. 15 - jednopodlažní, částečně podsklepený zděný rodinný dům s šikmou sedlovou střechou je vystavěn v jižní okrajové části obce Bochov, část Herstošice. V místě je možnost napojení pouze na elektrický proud. Rodinný dům je vybydlený a již několik let není využíván. Vystavěn před cca 85 lety (stanoveno odborným odhadem - stáří domu nebylo nikde dohledáno). Rodinný dům obdélníkového půdorysného tvaru je vystavěn ze smíšeného zdiva (kámen x cihla) a je zastřešen sedlovou střechou, která je pokryta eternitovými šablonami.Klempířské konstrukce jsou provedeny pouze částečně na střeše, žlaby, svody a parapety chybějí.Fasáda byla omítnuta hrubou VC omítkou, ale omítka je již téměř zcela opadána. Okenní otvory jsou vyplněny okny pouze z cca 30 %, ostatní okna jsou bez výplně, dveře rovněž chybějí.Rodinný dům sestává ze sklepní místnosti, ve které je provedena studna. Vzhledem ke skutečnosti,že voda není delší dobu odčerpávána, je sklep zatopen. V 1.NP jsou tři vybydlené místnosti a koupelna (nefunkční). WC nikdy v domě nebylo, bylo pouze suché venku, ale již je zbouráno. V podkroví je zřízena jedna obytná místnost, zbytek je tvořen půdou. Objekt je ve velmi špatném technickém stavu. V místě není možnost napojení na žádné IS, kromě elektřiny. Celková podlahová plocha objektu je 125m2, užitná plocha bez sklepů je 105m2

Rodinný dům, Herstošice (180 EX 10100 / 11 - 180)

Obec:
Bochov
Počet podlaží:
1
Konstrukce budovy:
cihlová
Stav objektu:
špatný
Plocha podlahová:
125m2
Plocha užitná:
212m2
Plocha pozemku:
666m2
Číslo jednací:
180 EX 10100 / 11 - 180
Vyvolávací cena nemovitosti:
52 500 Kč
Výše dražební jistoty:
15 000 Kč
Termín dražby:
22.04.2021 - 13:00
Dokumenty:5, 3
Zúčastnit se dražby

Jak standardně funguje exekuční proces v našem pojetí

1. Příprava a sepsání exekučního návrhu

 • Připravíme pro vás exekuční návrh.
 • Připravíme scoring dlužníka a analýzu a predikci výsledků vymáhacího procesu.
 • Nasvítíme vám všechna zákoutí procesu exekuce, poradíme, jak postupovat.

2. Vytěžíme všechny informační kanály

Po přijetí pověření od soudu přistoupíme k zjišťování veškerého majetku povinného (prostřednictvím lustrací a žádostí o součinnost). Během 24 hodin zablokujeme bankovní účty, nemovitosti, mzdy, movitý majetek atd. Prověřujeme zejména:

 • Centrální registr obyvatel,
 • Centrální registr cizinců,
 • Česká správa sociálního zabezpečení,
 • Katastr nemovitostí,
 • ministerstvo financí,
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna,
 • Obchodní rejstřík,
 • součinnosti na banky,
 • administrativní registr subjektů,
 • prověření společného jmění manželů,
 • Centrální registr vozidel

Dále odešleme Dobrovolnou výzvu spolu s Vyrozuměním o zahájení exekuce povinnému, přičemž platí že:

 • Od doručení vyrozumění o zahájení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem
 • Od tohoto doručení běží povinnému lhůta 30 dnů na dobrovolné splnění vymáhané povinnosti (snížené náklady exekuce)

V této fázi zároveň prověřujeme veškeré známé adresy povinného s cílem zjistit jeho aktuální pobyt. Stále hledáme alternativní cesty ke zjištění a blokaci odkloněného a skrytého majetku.

3. Postihneme majetek povinného

Po doručení Dobrovolné výzvy povinnému a po uplynutí 30 denní lhůty pro dobrovolné plnění přistupujeme k faktickým krokům provedení exekuce.

Peněžité plnění:

 • Srážky ze mzdy a jiných příjmů
 • Přikázání pohledávky
 • Prodej movitých a nemovitých věcí
 • Postižení závodu
 • Správa nemovité věci
 • Pozastavení řidičského oprávnění

Nepeněžité plnění:

 • Vyklizení
 • Odebrání věci
 • Rozdělení společné věci
 • Provedení prací a výkonů

4. Telefonujeme povinným a vymáháme na místě

 • Lustrujeme unikátní databáze s cílem nalézt veškeré kontakty na povinného.
 • S telefonním vymáháním začínáme neprodleně po uplynutí lhůty k dobrovolnému plnění.
 • Monitorujeme chování dlužníka, abychom zamezili odkloňování majetku.
 • Naší prioritou je, aby dlužník uhradil pohledávku v plné výši.
 • Pokud nelze, nastavíme povinnému splátkový kalendář.
 • Dlužníka upozorňujeme SMS zprávou před blížící se splatností každé splátky.

5. Dražíme movité i nemovité věci povinného

Movitý majetek

Hodnotné movité věci jsou sepsány a odvezeny do našeho skladu, kde vykonavatel (případně znalec) provede odhad jejich ceny a vede dražbu. Všechny dražby jsou transparentně zveřejňovány na Portálu dražeb. Movité věci lze dražit buď jednotlivě, nebo jako soubor věcí (běžnější způsob) a nejnižší podání je určeno částkou ve výši 1/3 odhadní ceny.

Nemovitý majetek

Předmětem dražby nemovitých věcí jsou zejména pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem (domy, budovy, garáže atd.), byty a i nebytové prostory. Nemovité věci předáme ke znaleckému ocenění, vydáme usnesení o ceně a dražební vyhlášku. Dražíme on-line prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz.
Dražba se koná v den a hodinu určené soudním exekutorem v dražební vyhlášce. Dražební vyhláška je zveřejněna na těchto webových stránkách:

Dražební vyhlášku naleznete také na naší úřední desce.
Po úspěšné dražbě a právní moci usnesení o příklepu vypracováváme rozvrh, na základě kterého je pohledávka uspokojena.

6. Zašleme peníze na Váš účet

Vypořádání na účet oprávněného probíhá dle smluvně určených podmínek (pokud není uzavřena smlouva, probíhá podle podmínek stanovených v zákoně). Nedohodneme-li se jinak, zajistíme Vám, po odpočtu nákladů exekuce, výplatu celé vymožené pohledávky. V případě, že povinný hradí svůj dluh postupně, vypořádáváme průběžně na Váš účet.
Svěřte se do péče profesionálům
Mám zájem o vymáhání mé pohledávky